BBC začne rozdávať školám svoj minipočítač zadarmo až koncom roka

O am­bi­cióz­nom plá­ne brit­skej ve­rej­nop­ráv­nej te­le­ví­zie BBC roz­dať 11-roč­ným de­ťom v ško­lách mi­ni­po­čí­ta­če mic­ro:bit za­dar­mo sme vás in­for­mo­va­li pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi. Ma­lo sa tak stať v ok­tób­ri, no nes­ta­ne sa. BBC ho­vo­rí, že po­čí­ta­če roz­dá uči­te­ľom pred Via­no­ca­mi a žia­ci prí­du na rad za­čiat­kom ro­ka 2016.

Ones­ko­re­nie spô­so­bi­li prob­lé­my s na­pá­ja­ním niek­to­rých po­čí­ta­čov, kto­ré bo­li vy­ro­be­né. Mic­ro:bit ne­vy­ze­rá ako bež­ný po­čí­tač a ani ním nie je. Ne­mož­no k ne­mu pri­po­jiť klá­ves­ni­cu, myš či zob­ra­zo­va­cie za­ria­de­nie, ne­dá sa pou­ží­vať na sur­fo­va­nie po inter­ne­te či sle­do­va­nie vi­deí. Mož­no však po­mo­cou ne­ho prog­ra­mo­vať. De­ti sa mô­žu nau­čiť vy­ví­jať jed­no­du­ché hry či iné prog­ra­my, kto­ré vy­uží­va­jú LED di­ódy, kom­pas, ak­ce­le­ro­me­ter, mag­ne­to­me­ter či blue­tooth.

Roz­me­ry mi­ni­po­čí­ta­ča sú 5 × 4 cm, dis­po­nu­je por­tom mic­ro USB a dvo­ma fy­zic­ký­mi tla­čid­la­mi, ako aj tla­čid­lom na re­set. Po­dob­ne ako Ras­pberry Pi je navr­hnu­tý ako lac­ný nás­troj na pod­nie­te­nie zá­uj­mu de­tí o prog­ra­mo­va­nie. Na roz­diel od Ras­pberry Pi, kto­rý sto­jí 35 do­lá­rov, sa Mic­ro:bit bu­de roz­dá­vať za­dar­mo. No tre­ba do­dať, že Ras­pberry Pi je pod­stat­ne uni­ver­zál­nej­šie za­ria­de­nie.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter