Huawei prináša na Slovensko prémiový tablet MediaPad M2 8.0

Spo­loč­nosť Huawei pri­ná­ša na Slo­ven­sko pré­mio­vý ce­lo­ko­vo­vý 8-pal­co­vý tab­let Huawei Me­dia­Pad M2 8.0, kto­rý sa vďa­ka full HD dis­ple­ju, pré­mio­vé­mu zvu­ku od Har­man/Kar­don či osem­jad­ro­vé­mu pro­ce­so­ru Ki­rin 930 pre­me­ní na do­má­ce ki­no na ces­tách.

Huawei Me­dia­Pad M2 8.0 má pri 8-pal­co­vej uh­lo­prieč­ke dis­ple­ja hmot­nosť iba 330 gra­mov a v naj­hrub­šom mies­te me­ria iba 7,88 mm. Zá­kla­dom je 8-pal­co­vý dis­plej IPS s full HD roz­lí­še­ním 1200 × 1920 pixelov, s hus­to­tou ob­ra­zo­vých bo­dov 283 ppi a až 178-stup­ňo­vým po­zo­ro­va­cím uh­lom. Pos­ky­tu­je tri auto­ma­tic­ky pre­pí­na­teľ­né re­ži­my zob­ra­ze­nia, pri­čom dis­plej po­nú­ka v prie­me­re o 10 - 20 % väč­ší fa­reb­ný ga­mut.

Fa­reb­ný mo­dul ACM po­nú­ka eš­te živ­šie a pri­ro­dze­nej­šie far­by a tech­no­ló­gia Cla­ri­Vu od Huawei in­te­li­gen­tne up­ra­ví kva­li­tu ob­ra­zu pod­ľa oko­li­té­ho os­vet­le­nia tak, aby bol ob­raz čo naj­prí­jem­nej­ší pre va­še oči. Osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Ki­rin 930 pri­chá­dza spo­lu so zlep­še­ným gra­fic­kým či­pom Ma­li-T628 na eš­te lep­ší her­ný zá­ži­tok. A k to­mu všet­ké­mu sa pri­dá­va 4800 mAh ba­té­ria, kto­rá umož­ňu­je 11 ho­dín ne­ru­še­né­ho preh­rá­va­nia vi­dea.

Huawei_MediaPad_M2_8.0_07.jpg

Pré­mio­vý tab­let Huawei Me­dia­Pad M2 8.0 beží na naj­nov­šom ope­rač­nom sys­té­me An­droid 5.1 (Lolli­pop) spo­lu s gra­fic­kou nad­stav­bou Emo­tion UI 3.1. Ne­chý­ba hlav­ný fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 8 Mpix a pred­ný fo­toa­pa­rát na sel­fie s roz­lí­še­ním 2 Mpix. Me­dia­Pad M2 8.0 vy­uží­va napl­no extrém­ne rých­le sie­te LTE na Slo­ven­sku a v rám­ci sie­te 4G/LTE pod­po­ru­je dá­to­vé pre­no­sy v rých­los­ti do 150 Mbit/s.

Huawei_MediaPad_M2_8.0_06.jpg

Fa­nú­ši­kov mul­ti­mé­dií po­te­šia duál­ne ste­reorep­ro­duk­to­ry, z hu­dob­nej strán­ky ne­chý­ba pod­po­ra Hi-Fi ko­de­ku ďal­šej ge­ne­rá­cie Hi6402 či pod­po­ra Su­per Wide Sound 2.0 (SWS 2.0) so 180-stup­ňo­vým zvu­ko­vým efek­tom, kto­ré­ho de­tai­ly rep­ro­duk­cie vy­la­di­la fir­ma Har­man/Kar­don. Vý­sled­kom je naj­lep­ší zvu­ko­vý pre­jav v trie­de 8-pal­co­vých tab­le­tov. No­vin­kou je pod­po­ra tech­no­ló­gie Cla­ri-Fi od Har­man/Kar­don, kto­rá ob­no­ví stra­te­nú kva­li­tu zvu­ku vo vy­so­ko kom­pri­mo­va­ných hu­dob­ných sú­bo­roch, ale nap­rík­lad aj pri strea­mo­va­ní z YouTu­be.

Tech­nic­ké pa­ra­met­re Huawei Me­dia­Pad M2

Dis­plej: 8-pal­co­vý IPS s full HD roz­lí­še­ním 1200 × 1920 pixelov, 283 ppi
Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 5.1 (Lolli­pop) + Emo­tion UI 3.1
Pro­ce­sor: Hi­si­li­con Ki­rin 930, osem­jad­ro­vý (4× A53 2,0 GHz + 4× A53 1,5 GHz)
Gra­fic­ký pro­ce­sor: Ma­li-T628 MP3 680 MHz
Pa­mäť RAM/ROM: 2 GB/16 GB, pod­po­ra mic­roSD
Fo­toa­pa­rát: hlav­ný 8 Mpix AF, pred­ný 2 Mpix FF
Ko­nek­ti­vi­ta: LTE, HSDPA+, Wi-Fi, blue­tooth
Ba­té­ria: 4800 mAh
Roz­me­ry: 214,8 × 124 × 7,8 mm
Hmot­nosť: 330 g

Ce­na Huawei Me­dia­Pad M2 pre slo­ven­ský trh: 279 EUR

Zdroj: Huawei


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter