Microsoft má prvé patche pre Edge

No­vý pre­hlia­dač Ed­ge, kto­rým Mic­ro­soft vy­ba­vu­je Win­dows 10, sa po­čas pr­vé­ho zá­pla­to­va­cie­ho utor­ka doč­kal pr­vej vár­ky bez­peč­nos­tných pat­chov. Do­ved­na bo­li šty­ri. Je­ho pred­chod­ca, pos­led­ný Explo­rer, ich pot­re­bo­val se­dem­násť.

Ďal­šie chy­by, na kto­ré Mic­ro­soft vo svo­jom ak­tuál­nom obež­ní­ku upo­zor­ňu­je, sa tý­ka­jú ok­rem iné­ho po­pu­lár­nych kan­ce­lár­skych pro­duk­tov Of­fi­ce 2007 a 2010. V Qualys v pos­led­nom ča­se za­zna­me­na­li sé­riu úto­kov, na kto­rých spus­te­nie sta­čí iba ot­vo­re­nie škod­li­vé­ho do­ku­men­tu Word či Excel. Tie nás­led­ne mô­žu spúš­ťať ďal­šie ak­cie, o kto­rých pou­ží­va­teľ vô­bec ne­mu­sí ve­dieť.

Mic­ro­soft ten­to rok vy­dal za­tiaľ 105 bez­peč­nos­tných obež­ní­kov, čo je len o je­den me­nej ako za ce­lý mi­nu­lý rok a pod­ľa od­ha­dov Qualys sa ich po­čet na kon­ci ro­ka za­sta­ví na čís­le 145.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter