Minipočítač Orange Pi PC so štvorjadrovým ARM Cortexom-A7 stojí len 15 dolárov

Mi­ni­po­čí­tač Ras­pberry Pi 2 s ce­nov­kou 35 do­lá­rov je lac­ný. No vy hľa­dá­te nie­čo eš­te lac­nej­šie? Poz­ri­te sa na Oran­ge Pi PC, kto­rý sto­jí len 15 do­lá­rov.

Je to ma­lič­ký po­čí­tač so štvor­jad­ro­vým SoC Alwin­ner H3, 1 GB RAM a pod­po­rou An­droi­du ale­bo li­nuxové­ho sof­tvé­ru. Alwin­ner H3 má jad­rá ARM Cor­tex-A7 a gra­fi­ku Ma­li-400MP2. Nie je to sí­ce naj­rý­chlej­ší pro­ce­sor na tr­hu, no ide o níz­ko­nák­la­do­vý čip, kto­rý je schop­ný zvlád­nuť preh­rá­va­nie 4K vi­dea.

Oran­ge Pi PC ne­má za­bu­do­va­né úlo­žis­ko, je však vy­ba­ve­ný slo­tom na kar­ty mic­roSD až do 64 GB. Je­ho roz­me­ry sú 85 × 55 mm a hmot­nosť 38 gra­mov. Je vy­ba­ve­ný por­tmi HDMI a AV, infra­čer­ve­ným pri­jí­ma­čom, 10/100 Mb/s eter­ne­tom, tro­mi por­tmi USB 2.0, por­tom mic­roUSB OTG, za­bu­do­va­ným mik­ro­fó­nom, roz­hra­ním CSI na ka­me­ru a rôz­ny­mi roz­hra­nia­mi vy­ve­de­ný­mi 40-pi­no­vým ko­nek­to­rom (kom­pa­ti­bil­ným s Ras­pberry Pi), napr. GPIO, UART, I2C, SPI, PWM, S/PDIF, LRADC, ADC, LI­NE-IN a pod. K dis­po­zí­cii sú aj sta­vo­vé LED di­ódy a tla­čid­lo na spúš­ťa­nie.

Orange_Pi_PC.jpg

Pa­pie­ro­vo je te­da Oran­ge Pi PC za­ují­ma­vá al­ter­na­tí­va k Ras­pberry Pi, no pro­duk­ty Ras­pberry ma­jú ove­ľa šir­šiu pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu, a tak je pre ne ove­ľa ľah­šie náj­sť sof­tvér a pod­po­ru ako pre Oran­ge Pi. Ako ope­rač­ný sys­tém by mal na ňom bež­ať An­droid 4.4, Ras­pbian, De­bian a Lu­bun­tu, Li­nuxový a an­droi­do­vý sof­tvér je dos­tup­ný na stiah­nu­tie na strán­ke Oran­ge Pi.

Zdroj: li­li­pu­ting.com, cnx-software.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter