Podľa portálu GitHub rastie popularita Javy a C#

Hos­tin­go­vý server Git­Hub zve­rej­nil graf za­chy­tá­va­jú­ci ob­ľú­be­nosť prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov, vy­chá­dza­jú­ci z dát, kto­ré na ňom prog­ra­má­to­ri zdie­ľa­jú. A vzhľa­dom na ras­tú­ci vý­znam Git­Hu­bu je graf po­mer­ne ná­zor­nou ukáž­kou to­ho, ako na sof­tvé­ro­vé ​​tren­dy rea­gu­jú sa­mi prog­ra­má­to­ri.

„Pred­chá­dza­jú­ca ge­ne­rá­cia vý­vo­já­rov vy­rást­la vo sve­te, kde uzav­re­té zdro­jo­vé kó­dy bo­jo­va­li s tý­mi ot­vo­re­ný­mi," ho­vo­rí je­den z tvor­cov gra­fu Ben Bal­ter z Git­Hu­bu. „To­to však už dnes nep­la­tí."

Eš­te pred de­sia­ti­mi rok­mi bo­la Ja­va ja­zyk pou­ží­va­ný pri­már­ne za za­tvo­re­ný­mi dve­ra­mi, v ban­kách a ďal­ších veľ­kých in­šti­tú­ciách, kto­ré ho pou­ží­va­li na prog­ra­mo­va­nie ve­cí, kto­ré ma­li byť uta­je­né pred ve­rej­nos­ťou.

graf.jpg

Graf však zná­zor­ňu­je aj ak­tuál­ny ná­rast ob­ľú­be­nos­ti C#, kto­rý je v pod­sta­te mic­ro­sof­tov­skou ver­ziou Ja­vy, v mi­nu­lých ro­koch eš­te uzav­re­tej­šou. Aj Mic­ro­soft však ide s do­bou a mno­hé z nás­tro­jov na tvor­bu a chod ap­li­ká­cií v C# už ot­vo­ril. Čo graf nez­ná­zor­ňu­je, ale pod­ľa Git­Hu­bu je ta­kis­to na vzos­tu­pe, je Swift, prog­ra­mo­va­cí ja­zyk pou­ží­va­ný Ap­plom na ap­li­ká­cie na iP­ho­ny, iPa­dy a Ma­cy.

V ob­ľú­be­nos­ti mu ak­tuál­ne pat­rí osem­nás­ta prieč­ka. Tu však op­ro­ti Ja­ve a C# prí­či­nu tre­ba hľa­dať in­de - Swift je op­ro­ti nim vý­raz­ne mlad­ší a zá­ujem oň ras­tie aj pre­to, že je stvo­re­ný pre dnes naj­po­pu­lár­nej­šie in­te­li­gen­tné mo­bil­né te­le­fó­ny. A až App­le ot­vo­rí aj Swift, čo už vop­red avi­zo­val, bu­de­me mať de­fi­ni­tív­ne potvr­de­né, že svet sof­tvé­ru sa nao­zaj zme­nil.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter