Náhodní hráči si zahrali najrealistickejšiu strieľačku FPS na svete. Pozrite sa na ich reakcie

Kva­lit­ná gra­fi­ka, efek­ty rôz­nych dru­hov, dych be­rú­ca at­mos­fé­ra... Čo by ste po­ve­da­li na to, ke­by ste si moh­li za­hrať net­ra­dič­nú po­čí­ta­čo­vú hru - pr­vú svoj­ho dru­hu?

Ta­ká­to mož­nosť sa nas­kyt­la ná­hod­ným pou­ží­va­te­ľom is­tých če­to­va­cích vi­deos­lu­žieb, kto­rí si v rám­ci ori­gi­nál­ne­ho expe­ri­men­tu vy­skú­ša­li mo­men­tál­ne naj­realis­tic­kej­šiu FPS (first-per­son shoo­ter) strie­ľač­ku na sve­te. Jej auto­rom je brit­ské štú­dio Realm Pic­tu­res.

Na roz­diel od bež­ných po­čí­ta­čo­vých hier sa tá­to ak­čná strie­ľač­ka FPS vy­zna­ču­je na­pí­na­vým, realis­tic­ky vy­ze­ra­jú­cim de­jom a naj­mä špe­ci­fic­kým hlav­ným hr­di­nom. Tým je sku­toč­ný člo­vek, kto­rý má na hla­ve umies­tne­nú ka­me­ru. Tes­tu­jú­ce­mu hrá­čo­vi je ob­raz z nej na­ži­vo pre­ná­ša­ný pros­tred­níc­tvom webo­vej ka­me­ry. Hráč vi­dí na mo­ni­to­re sce­né­riu hry, ako aj ru­ky hlav­né­ho hr­di­nu, kto­ré zväč­ša zvie­ra­jú zbraň. Hráč ov­plyv­ňu­je po­hyb a ko­na­nie hr­di­nu kla­sic­ký­mi prí­kaz­mi, ako nap­rík­lad „ot­vor dve­re, vez­mi pred­met, uteč...".

Reak­cie hrá­čov, prie­beh tej­to ne­kon­ven­čnej po­čí­ta­čo­vej hry, prí­pad­ne len zá­be­ry z jej na­tá­ča­nia si mô­že­te po­zrieť v nas­le­du­jú­cich dvoch vi­deách:

Video:


Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter