Firefox čoskoro prestane podporovať existujúce doplnky

Mo­zil­la na svo­jom ofi­ciál­nom blo­gu ozná­mi­la, že v bu­dúc­nos­ti sa chys­tá ro­biť zme­ny v tom, ako bu­de jej webo­vý pre­hlia­dať Fi­re­fox pra­co­vať s dopl­nka­mi. Naj­dô­le­ži­tej­šia zme­na je tá, že Fi­re­fox bu­de pod­po­ro­vať API WebExten­sions, kto­ré pou­ží­va­jú aj Chro­me a Ope­ra. Pre vý­vo­já­rov tak bu­de jed­no­duch­šie up­ra­viť dopl­nky vy­tvo­re­né pre iné pre­hlia­da­če na prá­cu s Fi­re­foxom.

Tvor­ba roz­ší­re­ní pre Fi­re­fox bo­la do­te­raz zlo­ži­tej­šia v po­rov­na­ní s vý­vo­jom dopl­nkov pre Chro­me čias­toč­ne aj pre­to, že Fi­re­fox pou­ží­va tech­no­ló­gie ako XUL, XBL a XPCOM, kto­ré za­sa­hu­jú hl­bo­ko do Fi­re­foxu. Mo­zil­la pre­to ne­moh­la svoj pre­hlia­dač veľ­mi me­niť, pre­to­že by ne­ve­de­la za­cho­vať spät­nú kom­pa­ti­bi­li­tu. No na dru­hej stra­ne tak roz­ší­re­nia Fi­re­foxu moh­li me­niť ce­lý pre­hlia­dač, za­tiaľ čo dopl­nky pre Chro­me mô­žu ov­plyv­niť len po­do­bu webo­vých strá­nok.

Sú­čas­ne pou­ží­va­ný mo­del dopl­nkov pre Fi­re­fox však má v prie­be­hu 12 až 18 me­sia­cov vy­miz­núť. Zme­na sa ne­bu­de tý­kať vý­vo­já­rov, kto­rí na tvor­bu svo­jich dopl­nkov bu­dú pou­ží­vať naj­nov­šie SDK Jet­pack.

Ďal­šia no­vin­ka je tá, že od ver­zie Fi­re­fox 42 mu­sia byť roz­ší­re­nia prv, než bu­dú na­sa­de­né, kryp­tog­ra­fic­ky pod­pí­sa­né Mo­zillou. Cie­ľom toh­to opat­re­nia je pre­dísť in­šta­lo­va­niu podvr­hnu­tých dopl­nkov, kto­ré by moh­li sle­do­vať pou­ží­va­teľ­ské úda­je. Fir­ma dú­fa, že adop­cia API WebExten­sions po­ve­die k rých­lej­šej re­ví­zii dopl­nkov, do­ba hod­no­te­nia by sa ma­la skrá­tiť na 5 dní.

Fi­re­fox 43 prej­de na no­vú ar­chi­tek­tú­ru Elec­tro­ly­sis. To mô­že spô­so­biť ne­kom­pa­ti­bi­li­tu niek­to­rých star­ších dopl­nkov. Niek­to­ré sí­ce po­be­žia vďa­ka pri­da­nej vrstve kom­pa­ti­bi­li­ty, ale spo­ma­lia sa, iné mô­žu úpl­ne pres­tať fun­go­vať.

Mo­zil­la pre­to vy­zý­va vý­vo­já­rov, aby za­ča­li s pre­pi­so­va­ním sú­čas­ných kó­dov, prí­pad­ne por­to­va­ním kó­dov z roz­ší­re­ní pre Chro­me. Vý­vo­jár­ska ver­zia Fi­re­foxu 42 už pod­po­ru­je WebExten­sions, tak­že mô­žu za­čať fun­kčnosť tes­to­vať.

Je fajn, že po úp­ra­ve kó­du bu­dú roz­ší­re­nia fun­go­vať pre Fi­re­fox aj Chro­me, čo je dob­ré pre vý­vo­já­rov aj pou­ží­va­te­ľov. No do­te­raz bo­li vý­vo­já­ri schop­ní vo Fi­re­foxe ro­biť ve­ci, kto­ré v iných pre­hlia­da­čoch ne­bo­li mož­né. Prip­ra­vo­va­ný­mi zme­na­mi bu­de tá­to je­di­neč­nosť Fi­re­foxu oh­ro­ze­ná.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter