Niektoré súkromné torrentové trackery začali blokovať prístup z Windows 10

Pa­ra­no­ja oko­lo Win­dows 10 do­siah­la no­vý vr­chol, keď sa ob­ja­vi­li sprá­vy naz­na­ču­jú­ce, že Mic­ro­soft chce vy­ky­no­žiť torren­ty a pi­rát­sky sof­tvér z po­čí­ta­čov pou­ží­va­te­ľov. Je to, sa­moz­rej­me, nez­my­sel, neexis­tu­je nás­troj, kto­rý by do­ká­zal iden­ti­fi­ko­vať na dis­ku pi­rát­ske sú­bo­ry. No mi­nu­lý týž­deň nie­koľ­ko súk­rom­ných torren­to­vých trac­ke­rov za­ča­lo z oba­vy o prez­ra­de­nie blo­ko­vať prís­tup z Win­dows 10.

iTS nap­rík­lad vy­svet­ľu­je, že blo­ku­je Win­dows 10 pre zdie­ľa­nie veľ­ké­ho množ­stva dát. Ok­rem iné­ho je pri­po­je­ný k Mar­kMo­ni­tor, spo­loč­nos­ti na ochra­nu zna­čiek, kto­rá je za­po­je­ná aj do sys­té­mu U.S. Co­py­right Alert.

„Žiaľ, Mic­ro­soft sa roz­ho­dol zru­šiť aký­koľ­vek druh ochra­ny úda­jov a pred­lo­žiť všet­ko, čo mô­že zbie­rať pre se­ba, aj os­tat­ným. Jed­ným z nich je aj jed­na z naj­väč­ších proti­pi­rát­skych spo­loč­nos­tí s náz­vom Mar­kMo­ni­tor," poz­na­me­nal člen tí­mu iTS.

V sku­toč­nos­ti Mic­ro­soft spo­lup­ra­cu­je s Mar­kMo­ni­to­rom už dl­hé ro­ky a po­má­ha udr­žať scam­me­rov na uz­de. No na­priek to­mu, že Mic­ro­soft sle­du­je sys­té­mo­vé dá­ta a ko­mu­ni­ku­je s de­siat­ka­mi rôz­nych server­ov, neexis­tu­je ni­ja­ký dô­kaz o tom, že by zdie­ľal in­for­má­cie sú­vi­sia­ce s pi­rát­stvom. Niek­to­rí pre­vádz­ko­va­te­lia trac­ke­rov však údaj­ne za­ká­za­li Win­dows 10 a iní vrá­ta­ne BB a FSC ten­to krok zva­žu­jú.

Ho­ci štip­ka pa­ra­noid­né­ho mys­le­nia je v torren­to­vom spo­lo­čen­stve na­mies­te, zá­kaz ope­rač­né­ho sys­té­mu pre oba­vy o za­cho­va­nie súk­ro­mia je tro­chu sil­ná ká­va. Naj­mä pre­to, že množ­stvo po­dob­ných otá­zok sa tý­ka aj star­ších ver­zií sys­té­mu Win­dows.

Naš­ťas­tie väč­ši­nu tých­to obáv mož­no vy­rie­šiť správ­nou kon­fi­gu­rá­ciou Win­dows. Ale­bo aké­ho­koľ­vek iné­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, ap­li­ká­cie či so­ciál­nej sie­te. Na­mies­to blo­ko­va­nia by bo­lo lep­šie in­for­mo­vať ve­rej­nosť o kon­krét­nych ri­zi­kách a vy­svet­liť jej, ako ich mož­no zmier­niť.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter