Microsoft neinformuje o obsahu aktualizácií pre Windows 10

Po uve­de­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10 za­čal Mic­ro­soft po­nú­kať vý­raz­ne me­nej in­for­má­cií o ak­tua­li­zá­ciách. Na­mies­to od­ka­zu, kto­rý by po klik­nu­tí zob­ra­zil pod­rob­nos­ti, mu­sia pou­ží­va­te­lia ma­nuál­ne vy­hľa­dať tzv. člán­ky KB (Knowled­ge Ba­se). Ho­ci to nie je ťaž­ké, je to prík­lad to­ho, že Red­mond uro­bil tro­chu zlo­ži­tej­ším zís­ka­va­nie in­for­má­cií o tom, čo je­ho ope­rač­ný sys­tém ro­bí a pre­čo to ro­bí.

Spo­loč­nosť v roz­pä­tí jed­né­ho me­sia­ca vy­da­la už šesť ku­mu­la­tív­nych ak­tua­li­zá­cií KB (3074681, 3074683, 3081424, 3081436, 3081438 a 3081444), no všet­ky sú opí­sa­né rov­na­kým spô­so­bom: Tá­to ak­tua­li­zá­cia za­hŕňa zlep­še­nia na roz­ší­re­nie fun­kčnos­ti sys­té­mu Win­dows 10. Pri­tom niek­to­ré z nich pod­ľa In­foWorldu ob­sa­hu­jú ne­vys­vet­li­teľ­nú chy­bu, pre kto­rú niek­to­ré po­čí­ta­če uviaz­nu v ne­ko­neč­nom cyk­le reš­tar­tov.

Ku­mu­la­tív­ne ak­tua­li­zá­cie pre Win­dows 10 sú od­liš­né od ak­tua­li­zá­cií pre pred­chá­dza­jú­ce ver­zie Win­dows. V mi­nu­los­ti sa moh­la kaž­dá KB stiah­nuť a pou­žiť sa­mos­tat­ne. Mic­ro­soft na­vy­še pres­tal roz­li­šo­vať me­dzi ak­tua­li­zá­cia­mi za­bez­pe­če­nia, ak­tua­li­zá­cia­mi fun­kcií a op­ra­va­mi chýb. V prí­pa­de dvoch ak­tua­li­zá­cií (3081424 a 3081438) neu­vá­dza ani žiad­ne op­ra­vo­va­né bez­peč­nos­tné chy­by, a tak sa z ich opi­su ne­doz­vie­te ni­ja­ké in­for­má­cie o tom, čo vlas­tne ob­sa­hu­jú.

V reak­cii na otáz­ky server­a The Re­gis­ter Mic­ro­soft uvie­dol, že k ak­tua­li­zá­ciám zve­rej­ňu­je re­le­van­tné ozná­me­nia KB. Viac chce vy­zdvih­núť len niek­to­ré zme­ny v zá­vis­los­ti od vý­zna­mu ak­tua­li­zá­cie a tie, kto­ré pri­ná­ša­jú no­vú fun­kcio­na­li­tu.

Chý­ba­jú­ce in­for­má­cie o ak­tua­li­zá­ciách mô­žu v niek­to­rých prí­pa­doch zna­me­nať prob­lém naj­mä pre pok­ro­či­lých pou­ží­va­te­ľov. Nap­rík­lad vte­dy, ak niek­to­rá z nich za­čne spô­so­bo­vať v sys­té­me ťaž­kos­ti, čo je sí­ce zried­ka­vé, ale pred­sa sa to za­vše stá­va.

Zdroj: extre­me­tech.com
the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter