Parallels Desktop 11 dostane Windows 10 aj s Cortanou na Apple Mac, a to bez reštartu

Nás­troj Pa­rallels Des­ktop na vir­tua­li­zá­ciu sys­té­mov na po­čí­ta­čoch Mac má za se­bou už dl­hú his­tó­riu. Umož­ňu­je ľah­ké pre­sú­va­nie sa me­dzi kon­ku­ren­čný­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi. Je­ho naj­nov­šia 11. ver­zia umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pou­ží­vať ved­ľa se­ba OS X El Ca­pi­tan a Win­dows 10 bez reš­tar­tu, a to vrá­ta­ne pl­nej pod­po­ry pre ap­li­ká­cie Win­dows a Mac. Pri­ná­ša na OS X aj di­gi­tál­nu asis­ten­tku Mic­ro­sof­tu Cor­ta­nu.

Na­vy­še Pa­rallels Des­ktop ide s mie­ša­ním pr­vkov sys­té­mov Win­dows 10 a OS X tak ďa­le­ko, že to vy­ze­rá, ako­by ap­li­ká­cie Win­dows bo­li sú­čas­ťou váš­ho po­čí­ta­ča Mac. Nap­rík­lad ak po­vie­te „Hey, Cor­ta­na", aj keď pra­cu­je­te v sys­té­me OS X, Cor­ta­na sa ob­ja­ví a mô­že­te ju pou­žiť na všet­ky ve­ci, na kto­ré ju bež­ne pou­ží­va­te (sprá­vy, po­ča­sie, vy­hľa­dá­va­nie na webe). Cor­ta­na te­da neus­tá­le na­čú­va na po­za­dí.

Tvor­co­via sľu­bu­jú o 50 % rých­lej­šie spúš­ťa­nie sys­té­mu, o 20 % rých­lej­šie spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií a o 15 % dlh­šiu vý­drž ba­té­rie v re­ži­me ces­to­va­nia.

Video:


Pa­rallels Des­ktop 11 pre Mac sto­jí 79,99 do­lá­ra (k dis­po­zí­cii je 14-dňo­vá skú­šob­ná ver­zia za­dar­mo). Ce­na up­gra­du pre pou­ží­va­te­ľov ver­zií 9 a 10 je 49,99 do­lá­ra. Tá­to ver­zia však má is­té ob­me­dzenia - umož­ňu­je vir­tua­li­zá­ciu maximál­ne 8 GB ope­rač­nej pa­mä­te a šty­roch pro­ce­so­ro­vých ja­dier. Ver­zie Pro a Bu­si­ness, kto­ré pod­po­ru­jú 64 GB RAM a 16 ja­dier pre kaž­dý vir­tuál­ny stroj, pri­dá­va­jú in­teg­rá­ciu nás­tro­jov pre vý­vo­já­rov a prís­tup na clou­do­vé úlo­žis­ko, sto­ja 99,99 do­lá­ra roč­ne.

Zdroj: mas­hab­le.com
mac­ru­mors.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter