ESET sprístupnil aplikáciu Stagefright Detector, k dispozícii je na Google Play

eset_stafgefright.jpg Spo­loč­nosť ESET spus­ti­la Sta­gef­right De­tec­tor pre OS An­droid, dos­tup­ný je na Goog­le Play. Tá­to veľ­kos­ťou ma­lá ap­li­ká­cia bo­la vy­ro­be­ná špe­ciál­ne na to, aby od­ha­li­la zra­ni­teľ­nosť naz­va­nú Sta­gef­right. Tá sa len ne­dáv­no ob­ja­vi­la na An­droi­de. Ho­ci ap­li­ká­cia zra­ni­teľ­nosť ne­fixuje, slú­ži na de­te­go­va­nie jej prí­tom­nos­ti.

Viac in­for­má­cií o zra­ni­teľ­nos­ti, ako aj ap­li­ká­cii náj­de­te v blog­pos­te na na­šom blo­gu WeLi­ve­Se­cu­ri­ty.com: http://www.weli­ve­se­cu­ri­ty.com/2015/08/14/still-vul­ne­rab­le-sta­gef­right-get-an­droid-de­vi­ce-chec­ked/

Ap­li­ká­cia je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie na Goog­le Play: https://play.goog­le.com/sto­re/apps/de­tails?id=com.eset.sta­gef­rig­htde­tec­tor.

Len ne­dáv­no ob­ja­ve­ná zra­ni­teľ­nosť Sta­gef­right umož­ňu­je útoč­ní­ko­vi di­aľ­ko­vo spus­tiť kód a čí­tať väč­ši­nu dát te­le­fó­nu pos­la­ním špe­ci­fic­kej MMS, resp. pros­tred­níc­tvom na­pad­nu­tej webo­vej strán­ky. Škod­li­vý kód mô­že bež­ať bez to­ho, aby ste si ho všim­li, či do­kon­ca bez ot­vo­re­nia in­fi­ko­va­nej MMS.

unnamed.png

Zdroj: ESETOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter