Windows 10 bude môcť blokovať pirátske verzie hier či ilegálny hardvér

Fa­nú­ši­ko­via ile­gál­ne­ho sof­tvé­ru a ne­po­vo­le­né­ho har­dvé­ro­vé­ho za­ria­de­nia bu­dú mať zrej­me smo­lu. Bod 7b, kto­rý je sú­čas­ťou li­cen­čných pod­mie­nok no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10, po­vo­lil Mic­ro­sof­tu blo­ko­vať ne­le­gál­ne ver­zie pi­rát­skych hier, prí­pad­ne pre­ka­ziť vy­uží­va­nie od­po­čú­va­cích ale­bo ru­šia­cich za­ria­de­ní.

„Mô­že­me auto­ma­tic­ky kon­tro­lo­vať va­šu ver­ziu sof­tvé­ru, kto­rý je ne­vyh­nut­ný na pos­ky­to­va­nie slu­žieb, a sťa­ho­vať ak­tua­li­zá­cie ale­bo zme­ny kon­fi­gu­rá­cie sof­tvé­ru (za­dar­mu) na ak­tua­li­zá­ciu, zdo­ko­na­le­nie a ďal­ší roz­voj slu­žieb vrá­ta­ne ak­tua­li­zá­cií a zmien, kto­ré vám za­brá­nia v prís­tu­pe k služ­bám, v hra­ní pi­rát­skych hier ale­bo pou­ží­va­ní ne­po­vo­le­ných har­dvé­ro­vých pe­ri­fér­nych za­ria­de­ní. Na ďal­šie pou­ží­va­nie slu­žieb mô­že byť ne­vyh­nut­né ak­tua­li­zo­vať sof­tvér."


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter