Nový Android 6.0 bude Marshmallow. Na čo sa môžeme tešiť?

Na jú­no­vej kon­fe­ren­cii Goog­le I/O bol pred­sta­ve­ný no­vý ope­rač­ný sys­tém An­droid. Vte­dy eš­te nie­sol ozna­če­nie An­droid M. Dnes je to však ofi­ciál­ne zná­me. Goog­le os­tal ver­ný po­me­no­va­niam po slad­kos­tiach a no­vý An­droid naz­val Mar­shmallow. Ne­pôj­de však o ver­ziu 5.2. Je­ho čí­sel­né ozna­če­nie je 6.0.

An­droid 6.0 Mar­shmallow je v sú­čas­nos­ti dos­tup­ný pre vý­vo­já­rov vo for­me ofi­ciál­ne­ho pre­view a nain­šta­lo­vať ho mož­no už aj na za­ria­de­nia Nexus 5, 6, 9 a Player. Fi­nál­na ver­zia slú­žia­ca ako up­da­te by sa ma­la ob­ja­viť v tre­ťom štvrťro­ku toh­to ro­ka.

android_marshmallow.jpg

Me­dzi hlav­né no­vin­ky v sys­té­me An­droid 6.0 Mar­shmallow pa­tria mož­nosť od­in­šta­lo­va­nia ap­li­ká­cií pria­mo z do­mov­skej ob­ra­zov­ky, pod­po­ra sní­ma­čov od­tlač­kov pr­stov, pla­tob­ná brá­na Pay či fun­kcia hl­bo­ké­ho spán­ku, vďa­ka kto­rej sa predĺži vý­drž ba­té­rie až na dvoj­ná­so­bok. An­droid 6.0 sa vy­zna­ču­je prep­ra­co­va­nej­ším vzhľa­dom, ako aj auto­ma­tic­kou zá­lo­hou ap­li­ká­cií.

Video:


Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter