Božský mód so všetkými nastaveniami systému na jednom mieste funguje aj vo Windows 10

Už v pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows (od Win­dows 7 a čias­toč­ne aj vo Vis­te) fun­go­val tzv. bož­ský mód (God Mo­de). Bo­la to špe­ciál­na zlož­ka so všet­ký­mi nas­ta­ve­nia­mi sys­té­mu.

Dos­tať sa k nej mož­no tak, že si vy­tvo­rí­te vo Win­dows no­vý prázd­ny prie­či­nok s náz­vom God­Mo­de.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Vy­tvo­riť si ho mô­že­te aj v no­vom sys­té­me Win­dows 10, a to rov­na­ko ako do­te­raz. Keď si ho ak­ti­vu­je­te, uvi­dí­te ad­re­sár s 241 po­lož­ka­mi, kto­ré umož­nia prís­tup k aké­mu­koľ­vek nás­tro­ju, pot­reb­né­mu na kon­fi­gu­rá­ciu Win­dows. Roz­de­le­né sú do rôz­nych ka­te­gó­rií – sieť, fi­rewall, tla­čiar­ne a pod.

god_mode.jpg

V pod­sta­te ide o iný va­riant zob­ra­ze­nia Ov­lá­da­cie­ho pa­ne­la, kde náj­de­te roz­ba­le­né všet­ky ofi­ciál­ne mož­nos­ti úp­rav Win­dows. Nie je to te­da hac­ko­va­nie či tweako­va­nie sys­té­mu. Op­ro­ti pred­vo­le­né­mu zob­ra­ze­niu však má is­tú ne­vý­ho­du – na náj­de­nie správ­nej fun­kcie mu­sí­te pre­čí­tať ove­ľa viac textu.

Zdroj: gu­ru3d.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter