Kumulované aktualizácie pre Windows 10 môžu firmám spôsobiť problém

Mic­ro­soft zme­ní spô­sob dis­tri­bú­cie bez­peč­nos­tných ak­tua­li­zá­cií me­dzi pou­ží­va­te­ľov Win­dows 10. Všet­ky bu­dú za­ba­le­né do je­di­né­ho downloa­du. To je op­ro­ti spô­so­bu, ako dis­tri­buo­val - a ďa­lej dis­tri­buu­je - ak­tua­li­zá­cie pre star­šie edí­cie svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, pod­stat­ný roz­diel.

Je tak ľah­ké ope­rač­ný sys­tém za­plá­tať, ale zá­ro­veň to zna­me­ná, že pou­ží­va­te­lia už jed­not­li­vé ak­tua­li­zá­cie ne­mô­žu pred in­šta­lá­ciou zvlášť otes­to­vať, čo mô­že byť prob­le­ma­tic­ké, ak niek­to­rá z nich bu­de spô­so­bo­vať prob­lé­my.

Pre Mic­ro­soft do­te­raj­ší spô­sob ší­re­nia ak­tua­li­zá­cií zna­me­nal, že ich ne­mu­sel jed­not­li­vo kom­ple­ti­zo­vať do ba­líč­kov pre kaž­dú ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu, a pou­ží­va­teľ mal za­se vý­ho­du v tom, že si mo­hol po­hodl­ne vy­brať, kto­rú ak­tua­li­zá­ciu chce nain­šta­lo­vať, res­pek­tí­ve od­miet­nuť a na zá­kla­de vlas­tné­ho uvá­že­nia pred­chá­dzať prí­pad­ným kom­pli­ká­ciám.

To však už pre Win­dows 10 nep­la­tí. As­poň za­tiaľ. Mož­nosť ak­tua­li­zá­ciu od­miet­nuť ale­bo pri­jať len niek­to­ré jej čas­ti už to­tiž pou­ží­va­te­ľo­vi ne­dá­va. A je jed­no, či ste bež­ný pou­ží­va­teľ ale­bo fi­rem­ný zá­kaz­ník.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter