Príchod alternatívnych taxíkov cez aplikáciu vyvolal dohady

Na zá­kla­de zá­ko­na o ces­tnej dop­ra­ve z ro­ku 2012 je vy­ko­ná­va­nie osob­nej dop­ra­vy vo­zid­la­mi s ka­pa­ci­tou naj­viac de­väť osôb, vrá­ta­ne vo­di­ča, taxis­luž­bou.

Prep­ra­vo­va­nie osôb auta­mi na ob­jed­náv­ku cez smar­tfó­no­vú ap­li­ká­ciu, kto­rú za­ča­la skú­šob­ne pre­vádz­ko­vať ame­ric­ká fir­ma Uber v Bra­tis­la­ve, vy­vo­la­lo do­ha­dy, či je le­gál­ne. Na zá­kla­de zá­ko­na o ces­tnej dop­ra­ve z ro­ku 2012 je vy­ko­ná­va­nie osob­nej dop­ra­vy vo­zid­la­mi s ka­pa­ci­tou naj­viac de­väť osôb, vrá­ta­ne vo­di­ča, taxis­luž­bou. A tú mô­že pre­vádz­ko­vať len dr­ži­teľ kon­ce­sie a zá­ro­veň mu­sí spĺňať pod­mien­ky pre vo­zid­lá a vo­di­čov vo­zi­diel taxis­luž­by.

"Ak niek­to pre­vádz­ku­je taxis­luž­bu bez kon­ce­sie ale­bo v roz­po­re s ňou ale­bo pos­ky­tu­je dop­rav­né služ­by taxis­luž­by vo­di­čom, kto­rý ne­má preu­kaz vo­di­ča, obec (v Bra­tis­la­ve Ma­gis­trát hlav­né­ho mes­ta) mô­že ulo­žiť po­ku­tu za iný správ­ny de­likt od sto do 15-ti­síc eur. Ak ide o opa­ko­va­né ko­na­nie do dvoch ro­kov od prá­vop­lat­né­ho roz­hod­nu­tia o ulo­že­ní po­ku­ty, je sadz­ba od 5-ti­síc do 50-ti­síc eur," in­for­mo­val v pia­tok agen­tú­ru SI­TA ho­vor­ca mi­nis­ter­stva dop­ra­vy Mar­tin Kó­ňa.

Ak by niek­to pos­ky­to­val len spros­tred­ko­va­nie prep­ra­vy, či­že dis­pe­čer­ské služ­by, prep­ra­vu by mal pod­ľa ho­vor­cu v ko­neč­nom dôs­led­ku vy­ko­ná­vať dr­ži­teľ kon­ce­sie, a to vo­zid­lom taxis­luž­by a vo­di­čom vo­zid­la taxis­luž­by. Tak­to nap­rík­lad fun­gu­jú ap­li­ká­cie, cez Ho­pin si mož­no pri­vo­lať li­cen­co­va­né­ho taxiká­ra, no ne­le­gál­ny taxík sa tam zoh­nať ne­dá.

Vo­dič mu­sí mať preu­kaz

Vo­di­čom vo­zid­la taxis­luž­by mô­že byť len ten, kto je dr­ži­te­ľom preu­ka­zu vo­di­ča vo­zid­la taxis­luž­by. Vo­dič vo­zid­la taxis­luž­by mu­sí byť v pra­cov­nom po­me­re k pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi taxis­luž­by po us­ta­no­ve­ný týž­den­ný pra­cov­ný čas ale­bo pre­vádz­ko­vať taxis­luž­bu ako sa­mos­tat­ne zá­rob­ko­vo čin­ná oso­ba, vy­plý­va zo zá­ko­na o ces­tnej dop­ra­ve. Preu­kaz vo­di­ča mô­že zís­kať len ten, kto je naj­me­nej tri ro­ky dr­ži­te­ľom vo­dič­ské­ho op­ráv­ne­nia sku­pi­ny ale­bo pod­sku­pi­ny op­ráv­ňu­jú­cej viesť vo­zid­lo taxis­luž­by.

Vo­zid­lom taxis­luž­by mô­že byť len vo­zid­lo uve­de­né v kon­ce­sii a pri­de­le­né evi­den­čné čís­lo vo­zid­la taxis­luž­by mu­sí byť umies­tne­né v aute na vi­di­teľ­nom mies­te pre ces­tu­jú­ce­ho. Vo­zid­lo mu­sí byť na pred­ných ľa­vých a pra­vých dve­rách ozna­če­né ob­chod­ným me­nom pre­vádz­ko­va­te­ľa taxis­luž­by a te­le­fón­nym čís­lom dis­pe­čin­gu ob­jed­náv­ko­vej služ­by, resp. vo­di­ča ale­bo dop­rav­cu.

Mu­sí mať pev­ne za­bu­do­va­ný taxame­ter, kto­rý vy­dá­va potvr­den­ku o za­pla­te­nom ces­tov­nom, aby ces­tu­jú­ci mo­hol sle­do­vať okam­ži­tú ce­nu. Taxame­ter ne­mu­sí byť v taxíku pri prep­ra­ve ces­tu­jú­cich, kto­rí za­pla­ti­li pred za­ča­tím ces­ty, ale­bo na ob­vyk­lých mies­tach na pra­vi­del­nej tra­sy prep­ra­vy. Pod­mien­kou je aj pev­né ale­bo od­ní­ma­teľ­né streš­né svie­tid­lo žl­tej far­by s ná­pi­som TAXI, ako aj pois­te­nie au­ta pre prí­pad vzni­ku zod­po­ved­nosť za ško­du spô­so­be­nú ces­tu­jú­ce­mu na zdra­ví ale­bo na je­ho ma­jet­ku.

Lac­nej­šie ako kla­sic­ké taxíky

Pod­ľa pr­vých skú­se­nos­tí z al­ter­na­tív­nej taxi služ­by au­tá bez ozna­če­nia ani vo­di­či bez kon­ce­sie tie­to pod­mien­ky prav­de­po­dob­ne nespĺňa­jú. Je však lac­nej­šia ako kla­sic­ké taxíky. "Kon­tro­lo­vať pre­vádz­ko­va­te­ľov taxis­luž­by a taxiká­rov mô­že Po­li­caj­ný zbor a obec. Obec kon­tro­lu­je pl­ne­nie po­vin­nos­tí pre­vádz­ko­va­te­ľov taxis­luž­by, nap­rík­lad ozna­če­nie vo­zid­la ob­chod­ným me­nom, vy­ba­ve­nie vo­zid­la kon­ce­siou. Obec uk­la­dá v pr­vom stup­ni po­ku­ty za iné správ­ne de­lik­ty a pre­ro­kú­va v pr­vom stup­ni pries­tup­ky v taxis­luž­be," prib­lí­žil Kó­ňa.

Po­lí­cia kon­tro­lu­je na ces­tách v rám­ci vý­ko­nu a doh­ľa­du nad bez­peč­nos­ťou a ply­nu­los­ťou ces­tnej pre­máv­ky, aj u pre­vádz­ko­va­te­ľov taxis­luž­by, tech­nic­kú spô­so­bi­losť vo­zi­diel, vy­ba­ve­nie prep­rav­ný­mi a sprie­vod­ný­mi dok­lad­mi, ozna­če­nie vo­zi­diel a spô­so­bi­losť vo­di­čov a osád­ky na ces­tnú pre­máv­ku. "V prí­pa­de, ak mes­tský po­li­cajt zis­tí iný správ­ny de­likt ale­bo pries­tu­pok, po­dá ozná­me­nie dop­rav­né­mu správ­ne­mu or­gá­nu, kto­rým je v ob­las­ti taxis­luž­by obec," do­dal Kó­ňa.

Uber neo­ča­ká­va prob­lé­my s le­gál­nos­ťou

Pre­vádz­ko­va­te­lia taxis­luž­by sú od 1. ap­rí­la na­vy­še po­vin­ní pou­ží­vať elek­tro­nic­kú, resp. vir­tuál­nu re­gis­trač­nú pok­lad­ni­cu. Kon­tro­lu vy­ko­ná­va fi­nan­čná sprá­va. Agen­tú­ra SI­TA vo štvr­tok os­lo­vi­la Úniu taxiká­rov z Bra­tis­la­vy, Cech Taxi Bra­tis­la­va a fir­mu Fun - Taxi, ale k prí­cho­du al­ter­na­tív­nej taxis­luž­by sa do­te­raz ne­vy­jad­ri­li.

Uber pri prí­cho­de na Slo­ven­sko vy­hlá­sil, že neo­ča­ká­va prob­lé­my s le­gál­nos­ťou služ­by. "Na Slo­ven­sku spúš­ťa­me služ­bu uberX ako li­cen­co­va­ný pro­dukt, kde bu­de­me vy­uží­vať vý­hrad­ne li­cen­co­va­ných vo­di­čov a aj no­ví vo­di­či bu­dú mu­sieť po­žia­dať o li­cen­ciu. Do­kon­ca aj sú­čas­ní taxiká­ri sa mô­žu za­po­jiť. Ko­mu­ni­ku­je­me v tej­to sú­vis­los­ti s re­gu­lá­tor­mi, po­li­tik­mi, tak­že neo­ča­ká­va­me žiad­ne prob­lé­my," uvie­dol Inter­na­tio­nal Expan­sion Ma­na­ger Lok­man Ku­ris.

Zdroj: Webnoviny.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter