Strácanie vecí minulosťou. TrackerPad ich nájde v priebehu niekoľkých sekúnd

Aj vy pat­rí­te k tým zá­bud­liv­com, kto­rí si ne­ve­dia spo­me­núť na to, kde po­lo­ži­li kľú­če od do­mu či au­ta? Za­kaž­dým, keď má­te na­po­náh­lo, va­ša pe­ňa­žen­ke sa vám jed­no­du­cho skry­je? Po­dob­né si­tuácie, ako sú tie­to, viac ne­mu­sí­te zná­šať. No­vin­ka v po­do­be na­bí­ja­teľ­né­ho štít­ku vám vďa­ka GPS a GSM ozná­mi pres­nú po­lo­hu, kde sa va­mi hľa­da­ná vec na­chá­dza.

trackerpad_minca.png

Na pr­vý poh­ľad pri­po­mí­na le­pia­ci ští­tok Trac­ker­Pad plas­to­vý že­tón vo veľ­kos­ti min­ce. Ob­sa­hu­je aku­mu­lá­tor, kto­rý po bez­drô­to­vom na­bi­tí vy­dr­ží v pre­vádz­ke ce­lý týž­deň. GPS mo­dul zbie­ra in­for­má­cie o po­lo­he pred­me­tu, na kto­rom je ští­tok pri­chy­te­ný a nás­led­ne ich od­osie­la pros­tred­níc­tvom za­bu­do­va­nej SIM kar­ty na server. Dos­ta­ne­te sa k nim hneď cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu.

trackerpad_aplikacia.png

Kaž­dý ští­tok je kvô­li rých­lej re­gis­trá­cii ozna­če­ný QR kó­dom. Kre­dit SIM ka­riet nie je pot­reb­né sle­do­vať ani do­bí­jať, keď­že fun­gu­je na prin­cí­pe pred­pla­ten­ky s roa­min­gom po ce­lom sve­te. Trac­ker­Pad mô­že­te umies­tniť kde­koľ­vek chce­te, či už na bi­cy­kel, auto, ba aj na obo­jok váš­ho psa.

trackerpad_bicykel.png

Ok­rem vy­hľa­dá­va­cej fun­kcii fun­gu­je Trac­ker­Pad aj v re­ži­me vir­tuál­ne­ho op­lo­te­nia, čo zna­me­ná, že v prí­pa­de, ak vám štít­kom ozna­če­ný pred­met niek­to vez­me a prek­ro­čí s ním va­mi vy­me­dze­né hra­ni­ce, mo­bil­ný te­le­fón vás o tej­to sku­toč­nos­ti upo­ve­do­mí.

trackerpad_penazenka.png

V sú­čas­nos­ti sa po­kú­ša­jú lon­dýn­ski vý­vo­já­ri na svoj vy­ná­lez vy­zbie­rať fi­nan­cie pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Kic­kstar­ter. Za 30 li­bier mô­že­te zís­kať bez­drô­to­vú na­bí­jač­ku, dvo­ji­cu sto­pár­skych štít­kov a ap­li­ká­ciu na sle­do­va­nie ich po­hy­bu.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter