Windows 10 už beží odhadom na 45 miliónoch počítačov

Dva týž­dne po tom, čo bol ofi­ciál­ne vy­pus­te­ný do pre­da­ja, beží Win­dows 10 na 3 % za­ria­de­ní vy­uží­va­jú­cich ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows. To je v pre­poč­te zhru­ba 45 mi­lió­nov po­čí­ta­čov.

Uží­va­teľ­ský po­diel, te­da per­cen­to všet­kých on­li­ne za­ria­de­ní bež­iacich po­čas ur­či­tej do­by na kon­krét­nom sys­té­me, do­sia­hol pod­ľa dát spo­loč­nos­ti Net Ap­pli­ca­tions v pr­vom augus­to­vom týž­dni 2,7 % všet­kých osob­ných po­čí­ta­čov.

Me­dzi za­ria­de­nia­mi vy­uží­va­jú­ci­mi Win­dows sa po­tom ich naj­nov­šia ver­zia dos­ta­la ten is­tý týž­deň na 3 %. (Pr­vé čís­lo je po­cho­pi­teľ­ne niž­šie, keď­že tr­ho­vý po­diel Win­dows je zhru­ba 90,7 %, za­tiaľ čo zvyš­né per­cen­ta za­be­ra­jú ďal­šie ope­rač­né sys­té­my ako OS X od spo­loč­nos­ti App­le ale­bo Li­nux.)

Ná­rast je vý­raz­ný, v ot­vá­ra­com týž­dni me­dzi 26. jú­lom a 1. augus­tom, ke­dy Win­dows 10 vy­uží­va­li hlav­ne tes­te­ri Mic­ro­sof­tu a nás­led­ne tí, kto­rí si včas re­zer­vo­va­li up­gra­de z Win­dows 7 ale­bo Win­dows 8.1, to­tiž po­diel Win­dows 10 pred­sta­vo­val len 1,2 %. V týž­dni pred ofi­ciál­nym vy­da­ním do­kon­ca len ne­patr­ných 0,4 %.

Sú­čas­ný ná­rast sa de­je hlav­ne na úkor Win­dows 8.1, kto­rých po­diel kle­sol zo 13,7 % na 11,9 %, čo je pok­les v pre­poč­te o 13 %. U os­tat­ných ver­zií naj­roz­ší­re­nej­šie­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu už pok­les tak dra­ma­tic­ký nie je, nap­rík­lad po­diel Win­dows 7 kle­sol len o 1,5 %.

Tie­to šta­tis­ti­ky zod­po­ve­da­jú od­ha­dom Mic­ro­sof­tu, kto­rý po­čí­tal s tým, že na Win­dows 10 prej­dú hlav­ne ma­ji­te­lia Win­dows 8.1, tú­žia­ci po náv­ra­te Štart me­nu, pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows 7 no­vé „ok­ná" tak at­rak­tív­nu zme­nu nep­red­sta­vu­jú.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter