Už sa viac nebudete hrbiť pri práci na notebooku. Vyrieši to šikovný stojan

Kaž­dý, kto pra­cu­je s no­te­boo­kom nie­koľ­ko ho­dín den­ne, ur­či­te dô­ver­ne poz­ná nep­rí­jem­nú bo­lesť kr­čnej chr­bti­ce, krí­žov či zá­päs­tia. Ta­kým­to zdra­vot­ným kom­pli­ká­ciám mož­no naj­nov­šie pre­dísť vďa­ka vy­ná­le­zu v po­do­be prak­tic­ké­ho sto­ja­na, s kto­rým pri­šiel in­ži­nier Ja­mes Olan­der. Na por­tá­li Kic­kas­ter sa mu po­da­ri­lo na je­ho reali­zá­ciu vy­zbie­rať viac ako 500-ti­síc USD.

Pri prá­ci s no­te­boo­kom sú is­té čas­ti náš­ho te­la za­ťa­žo­va­né via­cej, ako by bo­lo pros­peš­né. Ani zme­na po­lo­hy te­la ne­vy­rie­ši prob­lém úpl­ne. Niek­to­rí sa sna­ží uľah­čiť si prá­cu s lap­to­pom svoj­po­moc­ne - pod­lo­že­ním po­čí­ta­ča kni­ha­mi, prí­pad­ne pou­ži­tím exter­nej klá­ves­ni­ce, iní za­čnú pou­ží­vať sto­jan The Roost Stand.

bolest_pri_notebooku.gif

Sto­jan je zho­to­ve­ný z od­ol­né­ho plas­tu a vďa­ka jed­no­du­chej konštruk­cii ho mož­no us­klad­niť kde­koľ­vek. V prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd sa dá roz­lo­žiť a nas­ta­viť do jed­nej z troch fixných po­lôh. Čoch­ví­ľa pa­ten­to­va­né úchyt­ky za­ru­čia sta­bi­li­tu a bez­peč­nosť no­te­boo­ku aj po je­ho nak­lo­ne­ní. The Roost Stand udr­ží aký­koľ­vek lap­top s pred­nou hra­nou už­šou ako 1,9 cm, čo­mu zod­po­ve­da­jú tak­mer všet­ky sú­čas­né pre­nos­né po­čí­ta­če.

Video:


Sto­jan The Roost Stand si mož­no pre­dob­jed­nať za 73 eur cez Kic­kstar­ter s plá­no­va­ným do­ru­če­ním v ok­tób­ri.

stojan1.gif

stojan2.gif

stojan3.gif

stojan4.gif

Zdroj: kic­kstar­ter.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter