Video: Ručný skener WorldPenScan X

Za pos­led­ných pár ro­kov si mô­že­me všim­núť, že vďa­ka por­tá­lu Kic­kStar­ter sa množ­stvo no­vov­znik­nu­tých fi­riem a start-upov veľ­mi rých­lo dos­ta­lo do pop­re­dia na tr­hu. Spo­loč­nosť Pen Power je ďal­šou v po­ra­dí, kto­rej sa to po­da­ri­lo s pro­duk­tom WorldPen­Scan X.

Ruč­ný ske­ner vo veľ­kos­ti pe­ra slú­ži na na­čí­ta­nie textu, čia­ro­vých kó­dov a ban­ko­vých zna­kov (OCR-A, OCR-B, MICR) z pa­pie­ro­vých pod­kla­dov a okam­ži­té pre­ve­de­nia do di­gi­tál­nej po­do­by. Úspeš­nosť ske­ne­ra je tak­mer 100 % a všet­ko zá­vi­sí len od to­ho, či je pa­pie­ro­vý pod­klad v rov­nej ho­ri­zon­tál­nej po­lo­he a ako rých­lo sa po­hy­bu­je­te s ruč­ným ske­ne­rom po texte. Op­ti­mál­nou rých­los­ťou je 7-8 cm/s, čo sa rov­ná prie­mer­nej rých­los­ti čí­ta­nia textu dos­pe­lým člo­ve­kom. Viac sa doz­vie­te v nas­le­du­jú­cej vi­deo re­cen­zii.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter