Google chce oživiť program Android One, chystá smartfóny za 50 dolárov

Goog­le chce dať dru­hú šan­cu svoj­mu prog­ra­mu An­droid One, kto­rý pred­sta­vil na svo­jej vla­ňaj­šej vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Goog­le I/O. Je­ho cie­ľom bo­lo zís­kať ďal­šiu mi­liar­du pou­ží­va­te­ľov naj­mä na roz­vo­jo­vých ázij­ských tr­hoch, kam za­mie­ri­li lac­né smar­tfó­ny s čis­tým An­droi­dom. Pr­vé čís­la však pri­nies­li skla­ma­nie. Nap­rík­lad v In­dii, naj­výz­nam­nej­šom tr­hu, na kto­rý sa ini­cia­tí­va za­me­ra­la, bo­lo pre­da­ných me­nej ako mi­lión za­ria­de­ní.

Te­raz vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti pre ju­ho­vý­chod­nú Áziu Ra­jan Anan­dan ozná­mil, že no­vý plán pre An­droid One bu­de pred­sta­ve­ný v prie­be­hu „nie­koľ­kých naj­bliž­ších týž­dňov". V roz­ho­vo­re pre Fi­nan­cial Ti­mes sa vy­jad­ril, že sú­čas­ťou plá­nu je ďal­šie zni­žo­va­nie cien. Goog­le vraj pra­cu­je na „kva­lit­ných an­droi­do­vých te­le­fó­noch" s ce­na­mi oko­lo 50 do­lá­rov.

Goog­le pok­la­dá An­droid One za spô­sob, ako by mo­hol kon­tro­lo­vať ší­re­nie an­droi­do­vých za­ria­de­ní na roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hoch a pro­fi­to­vať z ne­ho. Ide mu nap­rík­lad o níz­ko­nák­la­do­vých vý­rob­cov z Čí­ny, pou­ží­va­jú­cich rôz­ne „od­no­že" An­droi­du, kto­ré ma­jú in­teg­ro­va­né služ­by Goog­lu. An­droid One by mal u spot­re­bi­te­ľov po­sil­niť dô­ve­ru v znač­ku a po­môcť tak pre­dať mi­lió­ny za­ria­de­ní s čis­tým An­droi­dom, kto­ré by bo­li pre­po­je­né so služ­ba­mi spo­loč­nos­ti a jej rek­lam­nou sie­ťou.

Anan­dan ta­kis­to uvie­dol, že Goog­le pra­cu­je na no­vých ap­li­ká­ciách a služ­bách za­me­ra­ných špe­ci­fic­ky na in­dic­ký trh. Tie by ma­li zoh­ľad­ňo­vať nap­rík­lad po­ma­lé inter­ne­to­vé pri­po­je­nie a umož­niť pou­ží­vať ap­li­ká­cie ako YouTu­be a Goog­le Ma­py vrá­ta­ne na­vi­gá­cie v re­ži­me off-li­ne. Po­dob­ne aj vy­hľa­dá­vač by mal v po­ma­lej sie­ti auto­ma­tic­ky vy­pnúť na­čí­ta­va­nie ob­ráz­kov.

Uvi­dí­me, či sa reš­tar­tom ini­cia­tí­vy An­droid One a no­vý­mi lac­ný­mi smar­tfón­mi po­da­rí Goog­lu do­siah­nuť prie­lom vo svo­jom za­tiaľ nie veľ­mi ús­peš­nom pô­so­be­ní na roz­vo­jo­vých tr­hoch.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter