Prvé procesory Intel Xeon v notebookoch už túto jeseň

In­tel pri­ná­ša vý­kon pro­ce­so­rov In­tel Xeon do PC no­te­boo­kov v do­ko­na­lej rov­no­vá­he me­dzi vý­ko­nom a mo­bi­li­tou. Pro­duk­to­vá ro­di­na pro­ce­so­rov In­tel Xeon E3-1500M v5 je navr­hnu­tá od zá­kla­dov pre mo­bil­né pra­cov­né sta­ni­ce.

Pos­ta­ve­ná je na ar­chi­tek­tú­re Sky­la­ke a pri­ná­ša do no­te­boo­kov vý­poč­to­vý vý­kon vy­so­kej pres­nos­ti. Ok­rem to­ho pod­po­ru­je kľú­čo­vé fun­kcie ako kó­do­vú pa­mäť op­ra­vu­jú­cu chy­by pre pok­ro­či­lú spo­ľah­li­vosť pri pou­ží­va­ní kri­tic­kých ap­li­ká­cií na pra­cov­ných sta­ni­ciach.

No­vé pro­duk­ty bu­dú dos­tup­né s cer­ti­fi­ko­va­ný­mi ov­lá­dač­mi pre kľú­čo­vé návr­hár­ske ap­li­ká­cie a s pod­po­rou je­di­neč­né­ho za­bez­pe­če­nia for­mou har­dvé­ro­vej asis­ten­cie, ov­lá­da­teľ­nos­ti a schop­nos­tí pro­duk­ti­vi­ty tech­no­ló­gie In­tel vPro.

Mo­bil­né pra­cov­né sta­ni­ce vy­ba­ve­né pro­ce­so­rom In­tel Xeon a tech­no­ló­giou Thun­der­bolt 3 bu­dú dos­tup­né na je­seň toh­to ro­ku. Ďal­šie in­for­má­cie o pro­duk­to­vej ro­di­ne pro­ce­so­rov In­tel Xeon E3-1500M v5 bu­dú dos­tup­né v doh­ľad­nej do­be.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter