Windows 10 IoT Core je už dostupný pre Raspberry Pi 2 a MinnowBoard Max

Mic­ro­soft sprís­tup­nil od­ľah­če­nú ver­ziu Win­dows 10 s níz­ky­mi ná­rok­mi na ener­giu, ur­če­nú pre za­ria­de­nia z ob­las­ti inter­ne­tu ve­cí (IoT).

Win­dows 10 IoT Co­re je navr­hnu­tý inak ako des­kto­po­vý Win­dows 10, na kto­rom mô­že bež­ať Of­fi­ce, Pho­tos­hop či Steam. Je ur­če­ný pre ro­bo­tic­ké sys­té­my či do­má­ce auto­ma­ti­zač­né sys­té­my a ďal­šie pro­duk­ty, kto­ré mô­žu, ale ne­mu­sia dis­po­no­vať dis­ple­jom.

V tej­to chví­li je dos­tup­ný Win­dows 10 IoT Co­re pre Ras­pberry Pi 2 a Min­nowBoard Max. V oboch prí­pa­doch ide o ma­lé po­čí­ta­če na dos­ke s níz­kou spot­re­bou ener­gie. Roz­diel je v tom, že Ras­pberry Pi 2 je vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rom ARM, za­tiaľ čo Min­nowBoard Max má čip x86 od In­te­lu. Ide o po­čí­ta­če ur­če­né pre vý­vo­já­rov, nad­šen­cov a uči­te­ľov. Mic­ro­soft sa tak sna­ží pov­zbu­diť ľu­dí, aby vy­tvá­ra­li za­ují­ma­vé ve­ci s Win­dows 10 IoT Co­re.

Ten­to ope­rač­ný sys­tém je do is­tej mie­ry nás­tup­com star­ších sys­té­mov Win­dows CE či Em­bed­ded, kto­ré sa pou­ží­va­li napr. v ban­ko­ma­toch, pre­daj­ných auto­ma­toch a iných špe­cia­li­zo­va­ných za­ria­de­niach. Iba­že no­vý sys­tém je op­ti­ma­li­zo­va­ný skôr na do­má­ce než ko­mer­čné vy­uži­tie (napr. pre do­má­ce bez­peč­nos­tné sys­té­my ria­de­né zo smar­tfó­nu).

Mic­ro­soft po­nú­kol aj náh­ľa­do­vú ver­ziu Win­dows 10 IoT Co­re, v po­rov­na­ní s ňou však fi­nál­na ver­zia pri­dá­va pod­po­ru pre Wi-Fi a blue­tooth, zvý­še­nie vý­ko­nu GPIO pre Ras­pberry Pi (8 až 10-ná­sob­né zrý­chle­nie), zlep­še­nie pod­po­ry pre Pyt­hon a No­de.js a no­vé Uni­ver­sal Win­dows Plat­form API.

Sys­tém Win­dows 10 IoT Co­re si mô­že­te stiah­nuť za­dar­mo po­mo­cou jed­no­du­ché­ho sprie­vod­cu zo strá­nok Mic­ro­sof­tu.

Pa­mä­taj­te však, že nej­de o sof­tvér, kto­rý by vám na mi­ni­po­čí­ta­či Ras­pberry Pi za 35 do­lá­rov umož­nil des­kto­po­vú prá­cu. Vlas­tne mu chý­ba aj pros­tre­die Win­dows. Vý­vo­já­ri však ve­dia vy­tvá­rať vlas­tné ap­li­ká­cie s gra­fic­kým pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním i bez ne­ho.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter