Epson predstavil atramentové tlačiarne s veľkými zásobníkmi, ktoré vydržia na dva roky

Keď do­chá­dza at­ra­ment v tla­čiar­ni, na pou­ží­va­te­ľov to pô­so­bí frus­tru­jú­co. Ep­son chce ten­to prob­lém od­strá­niť no­vou ge­ne­rá­ciou svoj­ho sys­té­mu na at­ra­men­to­vú tlač s náz­vom Eco­Tank.

Tla­čiar­ne Eco­Tank ma­jú veľ­ko­ka­pa­cit­né at­ra­men­to­vé zá­sob­ní­ky, kto­ré sľu­bu­jú vý­drž až na dva ro­ky. Na ame­ric­kom tr­hu by sa ma­li ob­ja­viť v sep­tem­bri.

Vý­rob­co­via tla­čiar­ní bež­ne naj­viac za­rá­ba­jú na náh­rad­ných nápl­niach, no Ep­son to chce uro­biť inak. Tla­čiar­ne Eco­Tank bu­dú sí­ce stáť pod­stat­ne viac ako iné mo­de­ly, ale at­ra­men­ty vy­dr­žia vý­raz­ne viac a aj ich nah­ra­de­nie bu­de lac­nej­šie.

epson_ecotank_family.jpg

Ep­son tvr­dí, že no­vé tla­čiar­ne bu­dú vy­uží­vať at­ra­ment ove­ľa efek­tív­nej­šie. Náh­rad­ný at­ra­ment bu­de k dis­po­zí­cii vo fľa­ši, z kto­rej ho bu­de pou­ží­va­teľ na­lie­vať do zá­sob­ní­ka (sa­moz­rej­me, mô­že dôjsť aj k je­ho ro­zlia­tiu, pou­ží­va­teľ te­da mu­sí dbať na to, aby s ňou správ­ne za­ob­chá­dzal). Ob­jem náh­rad­né­ho at­ra­men­tu tak bu­de as­poň 20-krát väč­ší ako pri mo­de­loch z niž­šej ka­te­gó­rie.

Ho­ci tla­čiar­ne Eco­Tank pri­chá­dza­jú do Se­ver­nej Ame­ri­ky až te­raz, vo sve­te sú už ne­ja­ký čas dos­tup­né, a to naj­mä v tzv. roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Ep­son vraj chce ich uve­de­ním na 40-mi­liar­do­vý se­ve­roa­me­ric­ký trh tla­čo­vých za­ria­de­ní uro­biť fa­reb­nú tlač dos­tup­nej­šou a lac­nej­šou, a to pre fir­my i do­mác­nos­ti. Ide do­ved­na o 5 no­vých mo­de­lov all-in-one tla­čiar­ní, pri­čom naj­lac­nej­ší mo­del Expres­sion ET-2500 bu­de stáť 379 do­lá­rov.

epson_ecotank.jpg

Naj­vyš­ší fi­rem­ný mo­del Wor­kFor­ce ET4640 bu­de mať ce­nov­ku 1199 do­lá­rov. Jed­na fľaš­ka s at­ra­men­tom sa bu­de pre­dá­vať za 13 do­lá­rov, no kú­piť si bu­de mož­né aj súp­ra­vu at­ra­men­tov všet­kých fa­rieb CMYK za 52 do­lá­rov.

Zdroj: di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter