Vyšla nová zlepšená verzia kancelárskeho balíka LibreOffice 5.0

Or­ga­ni­zá­cia The Do­cu­ment Foun­da­tion priš­la s no­vou ver­ziou ob­ľú­be­né­ho open sour­ce kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Lib­reOf­fi­ce 5.0. Tá­to bez­plat­ná al­ter­na­tí­va pre Mic­ro­soft Of­fi­ce vy­chá­dza zo zá­kla­dov ver­zie 4.x, kto­rú si na sve­te stia­hlo viac ako 80 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Naj­vý­raz­nej­šie zlep­še­nie v rám­ci no­vej ver­zie za­zna­me­na­lo pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die, im­por­tné a expor­tné filtre pre do­ku­men­ty, ako aj cel­ko­vý vý­kon a sta­bi­li­ta.

V rám­ci ta­buľ­ko­vé­ho pro­ce­so­ra Calc sa zlep­ši­li mož­nos­ti pod­mie­ne­né­ho for­má­to­va­nia. Pri­bud­li no­vé pod­po­ro­va­né fun­kcie či for­má­ty. Skva­lit­nil sa im­port a export for­má­tu OOXML, kto­rý pou­ží­va MS Of­fi­ce, ako aj im­port RTF a sú­bo­rov DOC sta­ré­ho Of­fi­ce. Vďa­ka zlep­še­né­mu me­nu, boč­ným liš­tám a no­vým iko­nám sa skva­lit­ni­lo aj pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Lib­reOf­fi­ce 5.0.

libreofficsplash.png

Open sour­ce ba­lík Lib­reOf­fi­ce 5.0 je dos­tup­ný na stiah­nu­tie pre Win­dows, Li­nux aj OS X.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter