Google sa chystá vypustiť doteraz najväčšiu bezpečnostnú záplatu Androidu

Goog­le sa chys­tá vy­pus­tiť jed­nu z do­po­siaľ naj­väč­ších zá­plat pre An­droid, pod­ľa zá­stup­cu spo­loč­nos­ti Adria­na Ludwiga do­kon­ca tu vô­bec naj­väč­šiu. "V nas­le­du­jú­cich dňoch ak­tua­li­zu­je­me stov­ky mi­lió­nov za­ria­de­ní," ho­vo­rí. A čo má ak­tua­li­zá­cia rie­šiť?

Pre­dov­šet­kým ri­zi­ko, že sa vám do sys­té­mu niek­to na­bú­ra pros­tred­níc­tvom tak­zva­né­ho Sta­gef­rig­htu, bez­peč­nos­tné chy­by sys­té­mu, kto­ré umož­ňu­jú je­ho ov­lád­nu­tie bez akej­koľ­vek inter­ak­cie uží­va­te­ľa. Sta­čí, aby niek­to od­os­lal špe­ciál­ne up­ra­ve­nú mul­ti­me­diál­nu sprá­vu, kto­rej spus­te­nie umož­ní škod­li­vé­mu kó­du zís­kať kon­tro­lu nad te­le­fó­nom. A vzhľa­dom k to­mu, že u mno­hých ap­li­ká­cií, ako je nap­rík­lad Han­gouts, je auto­ma­tic­ké sťa­ho­va­nie ob­sa­hu nas­ta­ve­né ako pred­vo­le­né, je pod­ľa od­bor­ní­kov Sta­gef­rig­htem oh­ro­ze­né až 95 % za­ria­de­ní pra­cu­jú­cich na sys­té­me An­droid.

Z toh­to dô­vo­du Goog­le nap­rík­lad v ne­dáv­no ak­tua­li­zo­val ap­li­ká­cii Mes­sen­ger, kto­rá už po uží­va­te­ľo­vi vy­ža­du­je inter­ak­ciu, ak chce preh­rať obdr­ža­né vi­deo. Ďal­šie bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie ma­jú nas­le­do­vať v naj­bliž­ších dňoch, Goog­le na nich spo­lup­ra­cu­je pria­mo s vý­rob­ca­mi in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov ako sú So­ny, Sam­sung, LG či HTC.

Spo­loč­nos­ti sa za­via­za­li, že svo­jim zá­kaz­ní­kom bu­dú po­sie­lať bez­peč­nos­tné pat­che kaž­dý me­siac a to po do­bu mi­ni­mál­ne troch ro­kov od vy­da­nia da­né­ho mo­de­lu.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter