Samsung bude pravidelne aktualizovať Android pre včasné pokrytie bezpečnostných chýb

Sam­sung oh­lá­sil, že bu­de ro­biť no­vé pra­vid­le­né ak­tua­li­zá­cie sys­té­mu An­droid, kto­ré za­is­tia rých­le pod­chy­te­nie ne­pok­ry­tých bez­peč­nos­tných chýb. Tie­to bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie bu­dú pre­bie­hať prib­liž­ne raz za me­siac.

„Vzhľa­dom na ne­dáv­no od­ha­le­né bez­peč­nos­tné chy­by sme zme­ni­li prís­tup a chce­me za­bez­pe­čiť rých­lej­šie bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie na na­šich za­ria­de­niach. Sof­tvér je neus­tá­le vy­sta­ve­ný no­vým po­ku­som o zneu­ži­tie, a pre­to je pre nás naj­dô­le­ži­tej­šie vy­vi­núť rých­lo rea­gu­jú­ci sys­tém, kto­rý za­bez­pe­čí bez­peč­nos­tné op­ra­vy na na­šich za­ria­de­niach a ich ďal­šiu ochra­nu." po­ve­dal Dong Jin Koh, vice­pre­zi­dent od­de­le­nia mo­bil­né­ho vý­sku­mu a vý­vo­ja spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

Sam­sung v sú­čas­nos­ti ro­ku­je s par­tner­mi po ce­lom sve­te o za­ve­de­ní toh­to no­vé­ho prís­tu­pu.
V spo­lup­rá­ci s par­tner­mi spo­loč­nosť čos­ko­ro vy­dá pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o kon­krét­nych mo­de­loch a ča­so­vých har­mo­nog­ra­moch.

Zdroj: SAMSUNG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter