Video: Pozrite sa na nový hoverboard Lexus Slide v akcii. Vie jazdiť aj nad vodou.

Zru­ba pred me­sia­com sme vás in­for­mo­va­li o tom, že auto­mo­bil­ka Lexus pra­cu­je na vlas­tnom le­vi­tu­jú­com ho­ver­boar­de. Ten­tok­rát mô­že­te do ino­va­tív­ne­ho pro­jek­tu na­zrieť eš­te hlb­šie. Spo­loč­nosť to­tiž zve­rej­ni­la vi­deo za­chy­tá­va­jú­ce vý­voj vzná­ša­jú­ce­ho skej­tbor­du, je­ho vý­rob­ný pro­ces, ako aj tes­to­va­nie pr­vých pro­to­ty­pov. A to všet­ko v prie­be­hu 403 dní.

Video:


Na ho­ver­boar­de Sli­de spo­lup­ra­cu­je auto­mo­bil­ka Lexus s ne­mec­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi FW Dres­den a evi­co GmbH. Ofi­ciál­ne bol Sli­de pred­sta­ve­ný v no­vom ho­ver­par­ku ne­ďa­le­ko Bar­ce­lo­ny, kto­rý bol vy­bu­do­va­ný prá­ve pre fu­tu­ris­tic­ké vzná­šad­lá, fun­gu­jú­ce na prin­cí­pe mag­ne­tic­kej le­vi­tá­cie.

lexus.jpg

To, že sa ho­ver­board Sli­de mô­že vzná­šať, mu umož­ňu­jú dva zá­sob­ní­ky s te­ku­tým du­sí­kom, kto­ré ochla­dzu­jú su­per­vo­di­če na -197 °C. K mag­ne­tic­kej le­vi­tá­cii do­chá­dza po prib­lí­že­ní k sil­ným mag­ne­tom umies­tne­ný­mi pod povr­chom drá­hy. Ok­rem iné­ho je mož­né na vzná­šad­le v ho­ver­par­ku jaz­diť aj po vo­de.

lexus_voda.jpg

Ho­ver­board Sli­de s roz­mer­mi 92 x 22 x 9 cm vá­ži 11,5 kg, no na dru­hú stra­nu une­sie až 200 kg. Zá­ujem o ten­to net­ra­dič­ný dop­rav­ný pros­trie­dok auto­mo­bil­ka vy­uži­la aj na pred­sta­ve­nie no­vé­ho vo­zid­la Lexus RC F, kto­ré ho­ver­board vo vi­deu de­monštra­tív­ne pre­le­tel.

Video:


Ke­dy bu­de ho­ver­board Sli­de reál­ne aj na pre­daj za­tiaľ zná­me nie je.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter