Microsoft prichádza s prvou tučnou aktualizáciou Windows 10

Ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10 nie je von­ku ani de­sať dní a Mic­ro­soft pri­chá­dza s pr­vou tuč­nou ak­tua­li­zá­ciou. Prob­lém je v tom, že príl­iš ne­vys­vet­ľu­je, k čo­mu vlas­tne slú­ži. "Ob­sa­hu­je zme­ny zlep­šu­jú­ce fun­kčnosť sys­té­mu," pí­še sa v do­ku­men­te, kto­rý up­da­te ozna­če­ný KB3081424 spre­vá­dza.


Od vy­da­nia Win­dows 10 na kon­ci jú­la ide za­tiaľ o naj­väč­ší up­da­te o veľ­kos­ti 325 MB. Nie kaž­dý pou­ží­va­teľ však mu­sí sťa­ho­vať kom­plet­ný ba­lík. No­vý up­da­te to­tiž za­hŕňa aj zme­ny a úp­ra­vy, kto­ré Mic­ro­soft uvoľ­nil už v up­ly­nu­lých dňoch. Po­dob­né ku­mu­la­tív­ne ak­tua­li­zá­cie však Mic­ro­soft údaj­ne plá­nu­je v nas­le­du­jú­cich dňoch vy­dá­vať pra­vi­del­ne, pri­naj­men­šom v pr­vom me­sia­ci po vy­da­ní Win­dows 10. Už pred­tým Mic­ro­soft tiež avi­zo­val, že vo Win­dows 10 bu­de ak­tua­li­zá­cia dis­tri­buo­vať pros­tred­níc­tvom peer-to-peer tech­no­ló­gií, vďa­ka kto­rým by ma­lo byť ich sťa­ho­va­nie rých­lej­šie a kom­for­tnej­šie.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter