Asistentka Siri prepíše záznamy z odkazovej služby do podoby textovej správy

Ne­má­te čas vy­ba­vo­vať pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry, prí­pad­ne sa vám ich jed­no­du­cho nech­ce zdvih­núť? Od­ka­zo­vé sprá­vy cie­le­ne ig­no­ru­je­te? Pre­ne­chaj­te to na va­šu vir­tuál­nu asis­ten­tku Si­ri. Tá za vás vy­ba­ví tak­mer všet­ko.

No­vá fun­kcia spo­loč­nos­ti App­le, Si­ri - iC­loud Voi­ce­mail, za vás zdvih­ne pri­chá­dza­jú­ci ho­vor, ce­lý te­le­fo­nát si nah­rá a nás­led­ne pre­pí­še do po­do­by texto­vej sprá­vy, po­dob­ne ako to ro­bí aj pri os­tat­ných po­ve­loch od pou­ží­va­te­ľov iOS. Po­tom je už len na vás, ke­dy si od­kaz pre­čí­ta­te cez ap­li­ká­ciu iMes­sa­ge.

Po­dob­né služ­by po­nú­ka už aj Goog­le i niek­to­rí mo­bil­ní ope­rá­to­ri. V prí­pa­de, že sa v rám­ci tes­to­va­nia fun­kcia iC­loud Voi­ce­mail os­ved­čí, doč­kať by sme sa jej ma­li až pri iOS 10 v ro­ku 2016.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter