Aký je Windows 10? Oplati sa nainštalovať?

Mic­ro­soft sa po troch ro­koch sna­ží nap­ra­viť chy­by spra­ve­né vo Win­dows 8 a to vy­da­ním no­vé­ho sys­té­mu, prek­va­pi­vo naz­va­né­ho Win­dows 10. Fir­ma pres­ka­ku­je ce­lý je­den čí­sel­ný rad sys­té­mu, aby sa tak veľ­kým sko­kom vzdia­li­la od ne­po­pu­lár­nej os­mič­ky. A mô­že­me zhod­no­tiť, že sa jej to po­da­ri­lo.

Vo Win­dows 10 pri­nie­sol Mic­ro­soft pres­ne to, čo uží­va­te­lia pot­re­bo­va­li - čer­stvý, rých­ly a hlav­ne pou­ží­va­te­ľom sym­pa­tic­ký sys­tém. Sí­ce všet­ko, čo priš­lo po os­mič­ke, mu­se­lo byť sym­pa­tic­ké, ale tu sa sku­toč­ne tra­fi­li vo ve­ľa ob­las­tiach a zo sys­té­mu cí­tiť, že sa sku­toč­ne po­su­nul do mo­der­nej­šej do­by.

Tab­le­to­vo la­de­ná os­mič­ka bo­la mož­no nú­te­ný me­dzik­rok, aby sa mo­hol zro­diť Win­dows 10. Na­ko­niec tak je to s kaž­dým dru­hým sys­té­mom Mic­ro­sof­tu a zno­vu sa to potvr­di­lo. V de­siat­ke te­raz pri­nies­li sys­tém, kto­rý je veľ­mi dob­rý na des­kto­pe, veľ­mi dob­rý na tab­le­te a k to­mu umož­ňu­je aj pre­pí­nať des­kto­po­vý a tab­le­to­vý mód pri 2 in 1 za­ria­de­niach. K to­mu čos­ko­ro prí­de aj je­ho čis­to mo­bil­ná ver­zia, Xbox One ver­zia a rôz­ne ďal­šie ver­zie. Win­dows 10 to­tiž je uni­ver­zál­ny sys­tém a fun­gu­je na všet­kom od ho­di­niek až po pre­zen­tač­né TV. Všet­ko bu­de mať spo­loč­ný zá­klad a aj spo­loč­né ap­li­ká­cie, kde bu­de sta­čiť auto­rom vy­tvo­riť jed­nu ver­ziu a nás­led­ne ju pre os­tat­né za­ria­de­nia len mier­ne up­ra­viť, či už vi­zuál­ne ale­bo ov­lá­da­ním. To je však len dopl­nok, pre pou­ží­va­te­ľov sú dô­le­ži­té ve­ci ako Start Me­nu, rých­losť, kom­pa­ti­bi­li­ta ale­bo jed­no­du­chosť ov­lá­da­nia. Poz­ri­me sa na tie­to mož­nos­ti pos­tup­ne.

obr.jpg

Úlo­ha: Vrá­tiť späť Start me­nu

Pr­vá dô­le­ži­tá vec, kto­rú Mic­ro­soft pri­ná­ša, je náv­rat Start Me­nu, kto­rý skú­sil Ballmer vo Win­dows 8 zru­šiť, ale ne­vyš­lo mu to. Vo Win­dows 8.1 sa to zna­či­li nap­ra­viť, ale pl­ný náv­rat za­ží­va Star Me­nu až te­raz vo Win­dows 10 a to v po­do­be lep­šej ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Te­raz v ino­vo­va­nej po­do­be po­nú­ka ako štan­dard­ný vý­pis prog­ra­mov, tak aj plo­chu na prip­nu­tie win­dows ap­li­ká­cii zo sto­re, ale­bo aj prog­ra­mov, kto­ré tak mô­že­te mať vždy po­ru­ke, ak ra­di kli­ká­te na Start Me­nu. Je to ele­gan­tne navr­hnu­té, mož­no nie úpl­ne do­ko­na­le, hlav­ne ak ste ma­li ra­di hlav­ne vy­ska­ko­va­cie zoz­na­my ap­li­ká­cií v sta­rých Win­dowsoch, ale v zá­sa­de to­mu nič ne­chý­ba. Náj­de­te tam všet­ko čo pot­re­bu­je­te, jed­no­du­cho a rých­lo.

Na­vy­še ak má­te des­ktop, spus­tí sa vám me­nu štan­dar­dne v ma­lom for­má­te, ak má­te tab­let, mô­že­te ísť do veľ­kej ob­ra­zov­ky Start Me­nu, tá viac pri­po­mí­na start z Win­dows 8, ale aj s mož­nos­ťou vý­pi­su ap­li­ká­cií na ľa­vej stra­ne. Je to prak­tic­ky zväč­še­né Start Me­nu na ce­lú ob­ra­zov­ku. Ak sa vám Win­dows 8 Start pá­čil aj na des­kto­pe, mô­že­te si po­koj­ne za­pnúť aj tú­to po­do­bu.

úlo­ha spl­ne­ná


Úlo­ha: Zjed­no­tiť pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie a vi­zuál

Mic­ro­soft sa s vi­zuá­lom sys­té­mu už vo Win­dows 8 tla­čil k mo­der­né­mu flat štý­lu gra­fi­ky, ale bo­lo to roz­de­le­né a des­ktop vy­ze­ral vý­raz­ne inak ako tab­le­to­vá časť sys­té­mu, a to nie len vi­zuál­ne, ale aj ov­lá­da­ním. Veľ­mi sa vte­dy za­me­ra­li na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, na ov­lá­da­nie my­šou ako­by za­bud­li. Te­raz to už všet­ko do­ťa­hu­jú, zjed­no­cu­jú hor­né liš­ty prog­ra­mov a ap­li­ká­cií zo sto­re, ako aj všet­ky me­nu a nas­ta­ve­nia. K to­mu je tu aj lep­šie nas­ta­vo­va­nie fa­rieb sys­té­mu op­ro­ti Win­dows 8, čo je zno­vu krok vpred k pou­ží­va­teľ­skej prí­tul­nos­ti. Späť sa vrá­ti­li aj pod­tie­ne­nia okien a aj pries­vit­nosť start me­nu.

Eš­te stá­le sú tam však de­tai­ly, kto­ré mu­sí Mic­ro­soft do­tiah­nuť, a to ako stá­le roz­de­le­ný Con­trol pa­nel a Set­tings, kde sa im eš­te ne­po­da­ri­lo pre­su­núť všet­ky ve­ci z Con­trol Pa­ne­lu do mo­der­né­ho Set­tings me­nu, a tak sú nas­ta­ve­nia kont, ob­ra­zov­ky a rôz­ne ďal­šie zá­klad­né ve­ci v Set­tings a kom­pli­ko­va­nej­šie ve­ci ako ov­lá­da­če, in­šta­lá­cie a hlb­šie nas­ta­ve­nia sys­té­mu sú v Con­trol Pa­ne­ly. Niek­to­ré nas­ta­ve­nia sú aj tam aj tam. Nie je to vý­raz­ný prob­lém, len je to vi­zuál­ne rôz­ne. Mic­ro­soft to plá­nu­je pos­tup­ne zjed­no­tiť.

obr2.jpg

Po­dob­ne sú eš­te stá­le vi­zuál­ne rôz­ne aj rôz­ne de­tai­ly ako nap­rík­lad rôz­ne ty­py vi­zuá­lu me­nu na pra­vé tla­čid­lo, ale­bo far­by hor­ných líšt prog­ra­mov a ap­li­ká­cií, ale sú to už skôr len de­tai­ly. Dô­le­ži­té je, že sa zjed­no­ti­li ok­ná Sto­re ap­li­ká­cií a štan­dar­dných ap­li­ká­cií, kto­ré sa prak­tic­ky ot­vá­ra­jú rov­na­ko, mô­že­te im me­niť veľ­kosť, štan­dar­dne za­tvá­rať a prak­tic­ky už ani ne­mu­sí­te ve­dieť, čo vlas­tne má­te ot­vo­re­né. Ros­poz­ná­te ich prak­tic­ky len pod­ľa úvod­nej ob­ra­zov­ky, keď­že sa ot­vá­ra­jú s lo­gom up­ros­tred ok­na. Ta­ký Mic­ro­soft Ed­ge browser je prík­la­dom veľ­mi dob­re spra­ve­nej Sto­re ap­li­ká­cie.

Z no­vi­niek do ov­lá­da­nia bo­lo nap­rík­lad up­ra­ve­né doc­ko­va­nie okien, kto­ré sa te­raz da­jú jed­no­du­cho roz­de­ľo­vať nap­rík­lad na pol ob­ra­zov­ky, na štvrť ob­ra­zov­ky bez nut­nos­ti vý­raz­nej­šie sa hrať s roh­mi okien. Po­dob­ne vy­lep­ši­li aj alt-tab pre­pí­na­nie me­dzi ok­na­mi, kto­ré má ikon­ku pria­mo na spod­nom tas­kba­re a k to­mu pri­bú­da­jú aj vir­tuál­ne des­kto­py, na kto­ré si mô­že­te od­de­liť nap­rík­lad prá­cu a zá­ba­vu, ak má­te nap­rík­lad len je­den mo­ni­tor. Po­zi­tív­ne je, že Win­dows 10 te­raz od­strá­ni­li aj tab­le­to­vé zby­toč­nos­ti z Win­dows 8. Ako ro­hy, do kto­rých ste mu­se­li za­chá­dzať my­šou, aby sa nie­čo zob­ra­zi­lo, rov­na­ko zmiz­lo charms me­nu.

čias­toč­ne spl­ne­né

obr3.jpg


Úlo­ha: Nah­ra­diť sta­rý inter­ne­to­vý pre­hlia­dač

Keď už spo­mí­na­me Mic­ro­soft Ed­ge, je to no­vý browser Mic­ro­sof­tu, ten nah­rá­dza IE vo veľ­kom štý­le, je to­tiž ove­ľa rých­lej­ší ako IE a v rôz­nych ob­las­tiach aj rých­lej­ší ako kon­ku­ren­cia. Na­vy­še už te­raz pl­ne spo­lup­ra­cu­je s web štan­dar­dmi. Dopĺňať ho bu­dú aj prí­dav­ky, po­dob­ne ako má Chro­me, aj keď tú­to fun­kciu eš­te Mic­ro­soft nes­pus­til. Za­tiaľ mô­že­te browso­vať a vy­uží­vať za­ují­ma­vý prí­da­vok a to Poz­nám­ky, kto­ré vám umož­nia ak­tuál­nu strán­ku edi­to­vať, po­pí­sať a od­os­lať.

Ed­ge sí­ce fun­gu­je a pre ne­ná­roč­ných uží­va­te­ľov ne­bu­de mať prob­lém, ale osob­ne mi eš­te chý­ba­jú niek­to­ré nep­ri­da­né fun­kcie ako Ref­resh do me­nu na pra­vé tla­čid­lo, ale­bo ot­vá­ra­nie zá­lo­žiek so štar­to­va­cou strán­kou. Ak by vám to chý­ba­lo a ste zvyk­nu­tí na IE, stá­le v sys­té­me náj­de­te aj IE11.

kva­lit­ná náh­ra­da za IE, ale eš­te ča­ká na spus­te­nie dopl­nkov


Rých­losť a kom­pa­ti­bi­li­ta

Ak sa vám zda­lo, že Win­dows 8 je má­siv­ne rych­lej­ši ako Win­dows 7, tak Win­dows 10 bu­de op­ro­ti to­mu ako blesk. A to ako na no­vom, tak aj star­šom har­dvé­ri. Špe­ciál­ne na star­šom har­dvé­ri a ma­lých no­te­boo­koch bu­de­te cí­tiť veľ­ké zrý­chle­nie op­ro­ti Win­dows 7. Mic­ro­soft zno­vu za­pra­co­val na op­ti­ma­li­zá­ciách pa­mä­te, prá­ci s pro­ce­so­rom a aj boo­to­va­ní. K to­mu za­pra­co­val aj na ani­má­ciách okien, vďa­ka čo­mu to vy­ze­rá dy­na­mic­kej­šie.

Čo sa tý­ka kom­pa­ti­bi­li­ty so za­ria­de­nia­mi na Win­dows 10, tá sí­ce nie je sto­per­cen­tná a vy­skyt­nú sa ur­či­té prob­lé­my, ale v zá­sa­de je Win­dows 10 pos­ta­ve­ný na Win­dows 8 sys­té­me ov­lá­da­čov a za tie tri ro­ky už fir­my preš­li na no­vý sys­tém, te­raz už len ak sa na nie­čo za­bud­lo. Ako nap­rík­lad na IDT ov­lá­da­če zvu­ku, kto­ré v zá­klad­nej in­šta­lá­cii nej­dú a správ­ne priš­li až na dru­hý deň po vy­da­ní.

tur­bo ak­ti­vo­va­né

obr4.jpg


Úlo­ha: Roz­ší­riť sys­tém čo naj­rý­chlej­šie

Naj­väč­ším tak­tic­kým roz­hod­nu­tím Mic­ro­sof­tu bo­lo dať sys­tém za­dar­mo pre uží­va­te­ľov Win­dows 7 a Win­dows 8, sí­ce tým­to roz­hod­nu­tím dos­ta­li ak­cio­ná­ri tak­mer mŕtvi­cu, keď­že si mys­le­li o aké veľ­ké pe­nia­ze prí­du, ale tým, že Mic­ro­soft umož­ňu­je za­dar­mo prejsť uží­va­te­ľom na no­vý sys­tém, umož­ňu­je im byť len na skok od svoj­ho Sto­re, čo ur­či­te pri­ne­sie pe­nia­ze. Nie je to však je­di­ný prí­nos. Prí­no­som je aj pre­su­nu­tie ich na rov­na­kú tech­no­ló­giu, akú bu­dú mať všet­ky os­tat­né Win­dows za­ria­de­nia, a te­da bu­dú môcť spo­lu ko­mu­ni­ko­vať a pou­ží­vať rov­na­ké ap­li­ká­cie. To je za­se vý­ho­da pre prog­ra­má­to­rov a vy­ššia mo­ti­vá­cia za­pĺňať Sto­re. A sa­moz­rej­me, dô­le­ži­tým pr­vkom je aj DX12. Ce­lá tá­to tak­ti­ka sa vy­plá­ca, keď­že len za dva dni preš­lo na sys­tém cez 60 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Pre nás to zna­me­ná viac DX12 pou­ží­va­te­ľov = viac DX12 hier.

Na­vy­še, ak aj Win­dows ne­má­te kú­pe­ný, mô­že­te sa stať pre­view tes­te­rom sys­té­mu a vy­uží­vať ho za­dar­mo, ne­vie­me sí­ce do­ke­dy bu­de tá­to mož­nosť fun­go­vať, ale ak vám ne­va­dí od­osie­la­nie dát o pou­ží­va­ní sys­té­mu Mic­ro­sof­tu, má­te sys­tém za­dar­mo.

úlo­ha spl­ne­ná, aj s bo­nu­som

obr5.jpg


Úlo­ha: Po­su­núť hry vpred

Mic­ro­soft pri­dal do Win­dows 10 z her­né­ho hľa­dis­ka veľ­kú vec a to DX12. Sys­tém, kto­rý po­sú­va ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi CPU a GPU na no­vú úro­veň a pa­ra­lel­né spra­co­va­nie dát umož­ňu­je aj zvý­še­nie rých­los­ti o 700%. Sa­moz­rej­me, roz­diel je v za­dá­va­ní a spra­co­va­ní dát. To nám uká­za­li už aj benchmar­ky. Stá­le však ča­ká­me na ukáž­ku to­ho, čo to vlas­tne spra­ví s hra­mi. Sí­ce hru­bý vý­kon či­pov pri ná­roč­ných ope­rá­ciách ne­pus­tí, ak gra­fi­ka nie je pl­ne vy­uži­tá, tá­to ko­mu­ni­ká­cia ho umož­ní vy­uží­vať efek­tív­nej­šie a nap­rík­lad tak na­mies­to 100 ob­jek­tov na ob­ra­zov­ke bu­de­me môcť mať 1000. Špe­ciál­ne v stra­te­gic­kých ti­tu­loch to vý­raz­ne zlep­ší fra­me­ra­te, ale po­môcť by to ma­lo aj bež­ným fps ak­ciám, nap­rík­lad v efek­toch, ale­bo fy­zi­ke. Sa­moz­rej­me, za­tiaľ je sko­ro na zhod­no­te­nie. Mi­mo spra­co­va­nia dát dos­tá­va DX12 aj gra­fic­ké no­vin­ky, kto­ré mô­žu ako vý­kon, tak aj efek­ty po­sú­vať vpred, špe­ciál­ne Ti­led textu­res, kto­ré by moh­li ho hier vo väč­šom pri­niesť Car­mac­kov me­ga­textú­ring.

DX12 je však len jed­nou ob­las­ťou, kto­rá je no­vá v Win­dows 10, dru­hou je Xbox ap­li­ká­cia. Tá má dve úlo­hy, ako pre­po­jiť PC s Xbox One, kde mô­že­te strea­mo­vať ob­raz z Xboxu na va­še PC a rov­no hrať da­né hry (nes­kôr pri­bud­ne aj opač­né pre­po­je­nie), tak aj slú­žiť ako so­ciál­na ap­li­ká­cia pre hrá­čov, kde mô­že­te sha­ro­vať svo­je ús­pe­chy, ob­ráz­ky, vi­deá, či už z PC, Mo­bi­lu ale­bo Xbox One. Ne­chý­ba­jú achieve­men­ty, po­rov­ná­va­nie s pria­teľ­mi, ava­tar pos­ta­vič­ka. Sa­moz­rej­me, pla­tí to pre lo­kál­ne nain­šta­lo­va­né hry na Win­dows 10, či už zo Sto­re ale­bo mi­mo ne­ho.

obr6.jpg

Je tu to­tiž her­ný a ap­li­kač­ný Sto­re, kto­rý po­nú­ka hry a ap­li­ká­cie už od Win­dows 8 a je už pek­ne za­pl­ne­ný všet­kým mož­ným. Te­raz sa už bu­dú hry roz­ši­ro­vať a mi­mo pri­már­ne tab­le­to­vých kli­ka­čiek a pos­tup­ne prí­du aj veľ­ké ti­tu­ly ako Gears of War Ul­ti­ma­te Edi­tion a Fab­le Le­gends už na je­seň, ale­bo nes­kôr Ri­se of the Tomb Rai­der , oh­lá­se­né je aj Fi­nal Fan­ta­sy. Jed­no­du­cho Mic­ro­soft tu už mie­ri aj do veľ­kých hier, kto­ré bo­li do­te­raz do­ma na Stea­me, GOG a ďal­ších di­gi­tál­nych sys­té­moch. Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať, či po­núk­ne aj cros­sbuy veľ­kých hier s Xbox One. Ur­či­te však bu­de tla­čiť na crossplay, a te­da mul­tip­layer bu­dú pro­ti se­be môcť hrať PC a Xbox hrá­či.

Ak by ste chce­li skôr men­šie hry, tak rov­no v sys­té­me je te­raz pre­din­šta­lo­va­ný Can­dy Crush, So­li­tai­re a ikon­ku tam má Mi­nec­raft pre Win­dows 10 be­ta, kto­rú si mô­že­te stiah­nuť za­dar­mo, ak má­te PC ver­ziu hry, ale­bo za­dar­mo de­mo hry (pl­ná sto­jí 10 eur). Obe pre­din­šta­lo­va­né hry sú free-2-playov­ky a te­da ako pri Can­dy tak aj So­li­tai­re mô­že­te prip­la­tiť. Pri Can­dy Crush za cuk­rí­ky a pri So­li­tai­re si mô­že­te roč­ne pred­pla­tiť za­sta­ve­nie zob­ra­zo­va­nia rek­lám. Za­ují­ma­vá tak­ti­ka ale mož­no až príl­iš zby­toč­ná pri ta­kej jed­no­du­chej hre, z kto­rej je už na sa­mot­nom sto­re naj­me­nej 50 free ver­zii.

Dô­le­ži­tým prí­dav­kom je pria­mo v sys­té­me za­bu­do­va­ná mož­nosť screen­sho­tov a nah­rá­va­ní ga­mep­lay vi­deí (fun­gu­je len na nov­ších kar­tách). Mô­že­te tak vy­ne­chať nah­rá­va­nie Frap­som ale­bo iný­mi ap­li­ká­cia­mi. Je to ta­ký prí­jem­ný, ale nie veľ­mi dô­le­ži­tý dopl­nok

Ale ako Win­dows 10 ov­plyv­ňu­je hry te­raz? Viac me­nej DX9 a DX11 hry mi­ni­mál­ne, ale zdá sa, že lep­ším od­la­de­ním sprá­va­nia sa pro­ce­so­ra a pa­mä­te zís­ka­te ne­ja­kých 1-5% vý­ko­nu do fra­me­ra­te, mož­no aj viac v niek­to­rých hrách ale­bo na slab­ších PC, na kto­ré je te­raz sys­tém lep­šie od­la­de­ný. Dô­le­ži­te je, že to nap­rík­lad ob­me­dzí shut­te­ring, te­da ma­lé za­tr­há­va­nia ob­ra­zu, ke­dy sa ča­ká mi­li­se­kun­dy na pro­ce­sor ale­bo pre­sun dát. Mož­no to uvi­dí­te, či už GTA V ale­bo v Za­klí­na­čo­vi 3, zá­le­ží od to­ho, ako ich va­še PC stí­ha­lo pred­tým. Sys­tém te­raz stí­ha spra­co­vá­vať dá­ta lep­šie a te­da aj nas­le­do­va­nie frej­mov mô­že byť pra­vi­del­né.

obr7.jpg

Čo sa tý­ka kom­pa­ti­bi­li­ty, osob­ne čo som skú­šal, tak mi všet­ky hry vo fi­nál­nej ver­zii Win­dows 10 iš­li, aj tie, kto­ré neš­li v pre­view ver­zii. Ale ur­či­te sa náj­du niek­to­ré, hlav­ne sta­ré ti­tu­ly, kto­ré ne­mu­sia fun­go­vať (zrej­me tie kto­ré neš­li aj na Win­dows 8). Pri star­ších im už zrej­me ne­po­mô­že nič, ale ak by sa ná­ho­dou ne­šiel niek­to­rý z nov­ších, mô­že dos­tať fix, ale­bo ho mô­žu roz­be­hať aj ďal­šie ver­zie gra­fic­kých ov­lá­da­čov.

DX11 bez prob­lé­mov, ale ča­ká­me na pr­vé DX12 hry


Ďal­šie dopl­nky do sys­té­mu

Na­ko­niec si eš­te prej­di­me rôz­ne ďal­šie dopl­nky do sys­té­mu, kto­ré pri­dá­va Mic­ro­soft buď ako ap­li­ká­cie, ale­bo pria­mo fun­kcie. Nap­rík­lad je tu Hello sys­tém, kto­rý vás na pod­po­ro­va­ných za­ria­de­niach spoz­ná pod­ľa tvá­re. Je tu no­vý Ac­tion Cen­ter, kto­rý pri­šiel z mo­bi­lov a zob­ra­zu­je všet­ko dô­le­ži­té, čo sa sta­lo v sys­té­me. Pek­ným prí­dav­kom mô­že byť aj Pho­ne Com­pa­nion ap­li­ká­cia, kto­rá vám umož­ní pre­po­jiť mo­bil s Win­dowsom, hlav­ne ak má­te iOS ale­bo An­droid, keď­že win­dows Pho­ne je prak­tic­ky pre­po­je­ný už sys­té­mom. Veľ­kým prí­dav­kom do sys­té­mu je však Cor­ta­na.

Cor­ta­na je no­vý prí­da­vok, kto­rý Mic­ro­soft ak­tuál­ne dopĺňa vša­de od mo­bi­lov, cez PC až po Xbox. Je to ume­lá in­te­li­gen­cia po­me­no­va­ná po pos­ta­ve Cor­ta­ny z Ha­lo sé­rie a v an­glič­ti­ne pou­ží­va aj jej hlas. Cor­ta­na vám v sys­té­me po­ra­dí, po­mô­že, vy­hľa­dá za vás nie­čo, či už na inter­ne­te, ale­bo vo va­šom sys­té­me, spus­tí čo pot­re­bu­je­te. Mô­že­te k nej ho­vo­riť ale­bo si s ňou pí­sať, ale za­tiaľ žiaľ nie po slo­ven­sky, čo jej vy­uži­tie u nás mi­ni­ma­li­zu­je. Na­ko­niec, ak si v sys­té­me nas­ta­ví­te slo­ven­skú kon­fi­gu­rá­ciu, bu­de aj tak auto­ma­tic­ky za­blo­ko­va­ná a je­di­né, čo vám po nej os­ta­ne, je vy­hľa­dá­va­cie po­líč­ko, kto­rým bu­de­te vy­hľa­dá­vať po­lož­ky v sys­té­me. Ak ju má­te ak­ti­vo­va­nú Cor­ta­nu náj­de­te hneď ved­ľa Start tla­čid­la, ale nap­rík­lad je za­bu­do­va­ná aj pria­mo v Ed­ge pre­hlia­da­či.

obr8.jpg

Ob­rá­zok uka­zu­je ma­lú ukáž­ku mož­nos­ti pí­sa­nia poz­ná­mok do strán­ky v Mic­ro­soft Ed­ge, to pre­čo Bing vy­ha­dzu­je scien­to­ló­giu, keď si od­klik­ne­te pre­čo u nás Cor­ta­na nie je, to už je dru­há vec :)

Auto­ma­tic­ké up­da­ty

Čo je mož­no otáz­ne, ale zo stra­ny Mic­ro­sof­tu tak­tic­ké roz­hod­nu­tie sú auto­ma­tic­ké nú­te­né up­da­ty pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­ré už po no­vom ne­mô­že­te za­sta­viť a ani si ich vy­be­rať. Mô­žu to len fir­my v En­terpri­se ver­ziách sys­té­mu. Mic­ro­soft sa tak brá­ni pou­ží­va­te­ľov pred di­era­mi v sys­té­me, kto­ré do­ká­že ove­ľa lep­šie za­plá­tať, ale zá­ro­veň ich tým vy­sta­vu­je ri­zi­ku prí­pad­ných chyb­ných up­da­tov, zlých ov­lá­da­čov, kto­ré sa mô­žu pre­ja­viť na pá­de sys­té­mu ale­bo spô­so­biť prob­lé­my. Už sa to párkrát v mi­nu­los­ti sta­lo a uvi­dí­me, či si na to te­raz dá Mic­ro­soft špe­ciál­ny po­zor. Aj ak si na svo­je up­da­ty dá po­zor, pri ov­lá­da­čoch už bu­dú prob­lé­my, pre­to aj vy­da­li uti­li­tu, kto­rá umož­ňu­je up­da­ty ov­lá­da­čov za­ká­zať. Moh­lo tam však byť nas­ta­ve­nie pria­mo v sys­té­me bez nut­nos­ti sťa­ho­va­nia uti­li­ty.

tak­tic­ká, ale otáz­na voľ­ba

obr9.jpg


Pý­ta­te sa, či má­te up­gra­do­vať na Win­dows 10?

Áno, bez prob­lé­mov. Ne­mu­sí­te hneď, ale keď sa vám bu­de zdať, že ste prip­ra­ve­ný, mô­že­te (naj­lep­šie do ro­ka, do ke­dy bu­de up­da­te eš­te za­dar­mo). Ce­lé je to kraj­šie, rých­lej­šie, má roz­ší­re­né mož­nos­ti a cel­ko­vo má to ve­ľa vý­hod a len za­ned­ba­teľ­né ne­vý­ho­dy, ak vô­bec ne­ja­ké náj­de­te. Cel­ko­vo Mic­ro­soft po­sú­va ce­lý Win­dows do no­vej ge­ne­rá­cie, v kto­rej sa bu­de roz­ví­jať rých­lej­šie ako sme bo­li zvyk­nu­tí do­te­raz. Sys­tém to­tiž pre­chá­dza na for­mát "Win­dows ako služ­ba", a te­da bu­de mať viac up­da­tov a vy­lep­še­ní ako v pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách. Ho­vo­ri­li aj to, že to­to je pos­led­ný sys­tém, kto­rý sa bu­de už len vy­lep­šo­vať, ale to až tak de­fi­ni­tív­ne ne­be­rie­me a uvi­dí­me, čo bu­de o pár ro­kov. V kaž­dom prí­pa­de, je­ho štart je veľ­mi dob­rý a in­šta­lá­cie sa už pár dní po spus­te­ní blí­žia k 100 mi­lió­nom.

Čo je pre nás te­raz dô­le­ži­té, je ča­kať, čo uká­že DX12. Za­tiaľ nám mô­že­te do dis­ku­sie na­pí­sať, aké má­te vy skú­se­nos­ti so sys­té­mom.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter