Google zakročil. Chrome pri nedostatku pamäte automaticky zahodí obsah karty

Pre­hlia­da­če pa­tria k ap­li­ká­ciám naj­viac ná­roč­ným na pa­mäť. Goog­le sa pre­to roz­ho­dol pris­tú­piť k ra­zan­tné­mu opat­re­niu. V má­ji je­ho tím vy­ví­ja­jú­ci pre­hlia­dač Chro­me in­for­mo­val o dopl­nku, kto­rý pri ne­dos­tat­ku sys­té­mo­vej pa­mä­te auto­ma­tic­ky za­ho­dí ob­sah ka­riet. Do­te­raz bol Great Sus­pen­der dos­tup­ný len pre Chro­me OS, no naj­nov­šie už pra­cu­je aj v tes­to­va­com zos­ta­ve­ní pre­hlia­da­čov pre Win­dows a OS X. Li­nux by mal nas­le­do­vať čos­ko­ro.

Fun­gu­je to tak, že ak Chro­me de­te­gu­je pri­vy­so­ké ná­ro­ky na množ­stvo pa­mä­te, vy­be­rie je­den ale­bo viac z va­šich ot­vo­re­ných pa­ne­lov, kto­ré sú naj­me­nej dô­le­ži­té, a zmra­zí ich ob­sah. Kar­ta sí­ce zos­ta­ne ot­vo­re­ná, ale ňou vy­uži­tá pa­mäť sa zní­ži na zlo­mok pô­vod­nej spot­re­by.

Fun­kcia však v sú­čas­nos­ti nie je k dis­po­zí­cii v sta­bil­nom zos­ta­ve­ní Chro­mu. Ak si to chce­te vy­skú­šať, sta­čí v expe­ri­men­tál­nom nas­ta­ve­ní ak­ti­vo­vať po­lož­ku chro­me://flags/#enab­le-tab-dis­car­ding. Pri ne­dos­tat­ku ope­rač­nej pa­mä­te po­tom Chro­me auto­ma­tic­ky zmra­zí ob­sah pa­ne­la.

chrome_discards.png

Mož­no sa pý­ta­te, pod­ľa čo­ho Chro­me roz­hod­ne, kto­ré kar­ty sú vhod­né na za­ho­de­nie. Na webo­vej strán­ke Chro­mium sí­ce mož­no náj­sť sys­tém vy­hod­no­co­va­nia ka­riet, ale pres­ná lo­gi­ka nie je zná­ma.

Zdroj: plus.goog­le.com
li­fe­hac­ker.com.au


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter