Xerox ide už aj v SR po predajcoch alternatívnych tonerových kaziet do tlačiarní

Vý­rob­co­via tla­čiar­ní sa sna­žia chrá­niť svo­je pa­ten­ty a du­šev­né vlas­tníc­tvo. V kra­ji­nách s veľ­kým pre­daj­ným po­ten­ciá­lom, ako sú Ne­mec­ko, Fran­cúz­sko ale­bo Veľ­ká Bri­tá­nia, už „klo­ny" v dneš­nej do­be ne­náj­de­te. Tá­to ini­cia­tí­va sa pos­tup­ne roz­ši­ru­je aj do štá­tov stred­nej a vý­chod­nej Euró­py.

Aj Xerox sa čo­raz viac sús­tre­dí na za­me­dzenie do­vo­zu, vý­ro­by a pre­da­ja ka­ziet, kto­ré po­ru­šu­jú pa­ten­ty a prá­va du­šev­né­ho vlas­tníc­tva za­pí­sa­né­ho v re­gis­tri ochran­ných zná­mok. V pre­daj­nom re­ťaz­ci je práv­ne zod­po­ved­ný kaž­dý člá­nok s vý­nim­kou kon­co­vé­ho uží­va­te­ľa. Ne­le­gál­ne ko­na­nie mô­že byť v Slo­ven­skej re­pub­li­ke po­ku­to­va­né do vý­šky cca 67.000,- EUR s prí­pad­nou náh­ra­dou ško­dy dr­ži­te­ľom pa­ten­to­vých práv. Za po­ru­še­nie tých­to práv mô­že byť prís­luš­ný­mi or­gán­mi ulo­že­né aj pre­pad­nu­tie to­va­ru ale­bo od­ňa­tie slo­bo­dy.

Xerox s pod­po­rou práv­ne­ho od­de­le­nia pos­tup­ne na ta­ké­to fir­my upo­zor­ňu­je. Fir­ma otes­to­va­la v Čes­kej re­pub­li­ke od za­čiat­ku toh­to ro­ka 11 rôz­nych vý­rob­cov, pre­daj­cov a do­voz­cov al­ter­na­tív­nych to­ne­ro­vých ka­ziet do tla­čiar­ní a mul­ti­fun­kcií Xerox. Vý­sled­kom je zis­te­nie, že väč­ši­na z nich po­ru­šu­je pa­ten­to­vé prá­va a prá­va du­šev­né­ho vlas­tníc­tva. Pre­to bo­lo pr­vým kro­kom Xeroxu ro­zos­la­nie vý­ziev k to­mu, aby sa da­né fir­my zdr­ža­li po­ru­šo­va­nia ochran­ných zná­mok a ne­ka­lej sú­ťa­že.

Zdroj: XEROX


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter