Apple má patent na stylus, ktorý dokáže simulovať povrchy

No­vý pa­tent spo­loč­nos­ti App­le uka­zu­je úpl­ne no­vý sty­lus, kto­rý do­ká­že vďa­ka vib­rač­né­mu mo­tor­če­ku na­si­mu­lo­vať povrch, kto­rý sa na­chá­dza na dis­ple­ji. Pou­ží­va­teľ nas­ta­ví na dis­ple­ji ne­ja­kú štruk­tú­ru, ako nap­rík­lad dre­vo či lát­ku, a vib­rač­ný mo­tor­ček sa po­kú­si po­mo­cou im­pul­zov pres­ved­čiť je­ho ru­ku o tom, že sku­toč­ne pre­chá­dza po da­nom ma­te­riá­li, a nie­len po skle­nom dis­ple­ji. Všet­ky in­for­má­cie by pri­tom mo­hol zis­tiť jed­no­du­cho cez blue­tooth ale­bo Wi-Fi, kto­ré by bo­lo sú­čas­ťou sty­lu­su.

Stylus-2-l.jpg

V pa­ten­te sa však opi­su­je aj to, že by si pe­ro ve­de­lo všet­ky in­for­má­cie spra­cú­vať sa­mo, a to jed­no­du­cho cez ka­me­ry či fo­to­dió­dy na spod­nej stra­ne za­ria­de­nia.

Stylus-3-l.jpg

Zdroj: Sve­tapp­le.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter