Obama chce do roku 2025 postaviť exaflopsový superpočítač

O tom, že Bie­ly dom to mys­lí so su­per­po­čí­tač­mi váž­ne, sved­čí no­vo pub­li­ko­va­né roz­hod­nu­tie úra­du pre­zi­den­ta Oba­mu o fe­de­rál­nej stra­té­gii Na­tio­nal Stra­te­gic Com­pu­ting Ini­tia­ti­ve, kto­rá má pre USA za­bez­pe­čiť ve­dú­ce pos­ta­ve­nie v ob­las­ti su­per­po­čí­ta­čov.

Su­per­po­čí­ta­če by sa ma­li vy­uží­vať v me­di­cí­ne, kli­ma­to­ló­gii, le­tec­tve a koz­mo­nau­ti­ke. Ini­cia­tí­va pri­chá­dza aj s prís­ľu­bom vy­bu­do­vať po­čas nas­le­du­jú­cich 10 ro­kov po­čí­tač s vý­ko­nom na úrov­ni exaf­lops (1018 ope­rá­cií za se­kun­du).

Exper­ti na su­per­po­čí­ta­če už pred­po­ve­da­li, že Spo­je­né štá­ty by moh­li pre­lo­miť tzv. exaf­lop­so­vú ba­rié­ru eš­te pred ro­kom 2023.

Naj­vý­kon­nej­šie su­per­po­čí­ta­če vy­ví­ja­né v USA v sú­čas­nos­ti sú Sum­mit a Sierra. Bu­du­je ich IBM pre mi­nis­ter­stvo ener­ge­ti­ky a oča­ká­va sa, že kaž­dý z nich zvlád­ne 100 pe­taf­lops. Do­kon­če­né by ma­li byť v ro­ku 2017.

Pre­lo­me­nie exaf­lop­so­vej ba­rié­ry je však tro­chu sil­nej­šia ká­va - ta­ký­to su­per­po­čí­tač by mal dis­po­no­vať úhr­nným vý­ko­nom 10 po­čí­ta­čov Sum­mit.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter