Je to tu: Zahrajte si Angry Birds 2

Fa­nú­ši­ko­via „nah­ne­va­ných vtá­či­kov", teš­te sa. Kul­to­vá hra je mo­men­tál­ne dos­tup­ná na stiah­nu­tie pre pou­ží­va­te­ľov ope­rač­ných sys­té­mov An­droid a iOS. Zme­nu za­zna­me­na­la nie­len gra­fi­ka, ale aj kon­cept hry.

Mo­bil­ná hra An­gry Birds po pr­výk­rát uz­re­la svet­lo sve­ta v ro­ku 2009 a hneď zo­ža­la glo­bál­ny ús­pech. V sú­čas­nos­ti pat­rí me­dzi naj­roz­ší­re­nej­šie hry na sve­te. Za šesť ro­kov jej exis­ten­cie vznik­lo de­sať rôz­nych roz­ší­re­ní, tri od­vo­de­né ver­zie a jed­na súhr­nná kom­pi­lá­cia. Na rôz­nych plat­for­mách hra prek­ro­či­la hra­ni­cu dvoch mi­liárd stiah­nu­tí.

Video:


Spo­loč­nosť Ro­vio En­ter­tain­ment chce ofi­ciál­ne dru­hým di­elom zvrá­tiť ne­priaz­ni­vý eko­no­mic­ký stav z mi­nu­lé­ho ro­ka, keď tr­žby pad­li o 74 %. „Ak sa im to po­da­rí, Ro­vio uká­že, že vie vy­tvo­riť udr­ža­teľ­ný biz­nis. Ak nie, sta­nú sa iba jed­no­ra­zo­vým hi­tom a ľu­dia ich jed­no­du­cho od­pí­šu," tvr­dí ana­ly­tik Rob En­der­le.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter