Plné ruky práce? Kúpte si SprintR a hrajte sa nohami

Spo­loč­nosť Exis Inter­ac­ti­ve pra­cu­je na VR ov­lá­da­či SprintR. Na roz­diel od kla­sic­ké­ho her­né­ho ov­lá­da­ča sa bu­de ov­lá­dať no­hou a uvoľ­ní tak ru­ky hrá­ča sús­tre­de­né­ho na vir­tuál­ny zá­ži­tok pos­ky­to­va­ný VR head­set­mi ako Ocu­lus Rift, Vi­ve či Mor­pheus.

Pro­jekt bol od­štar­to­va­ný zis­te­ním, že vý­vo­jo­vé tí­my VR head­se­tov ne­ma­jú úpl­ne do­rie­še­ný spô­sob ov­lá­da­nia vi­deohier. Fi­nál­na ver­zia Ocu­lu­su aj Vi­ve od HTC ma­jú špe­ciál­ne ov­lá­da­če pre ru­ky, vďa­ka kto­rým ne­bu­de tre­ba zá­ži­tok ka­ziť dr­ža­ním kla­sic­ké­ho her­né­ho ov­lá­da­ča a už vô­bec nie zvie­ra­ním my­ši a blú­de­ním pr­sta­mi po klá­ves­ni­ci. Po­hyb dop­re­du, do strán, do­za­du, otá­ča­nie te­la, sko­ky a ďal­šie pr­vky ov­lá­da­nia však zos­tá­va­jú otáz­kou.

Naj­realis­tic­kej­ší zá­ži­tok by moh­li pos­kyt­núť viac­smer­né bež­ec­ké pá­sy, kto­ré sú však pre bež­né­ho hrá­ča prid­ra­hé, veľ­ké a, priz­naj­me si, príl­iš una­vu­jú­ce, rov­na­ko ako sku­toč­né pos­ka­ko­va­nie po mies­tnos­ti. Bu­de správ­nym rie­še­ním ma­lý jed­no­du­chý ov­lá­dač pre jed­nu no­hu? Prin­cíp ov­lá­da­nia ná­zor­ne pred­vá­dza vi­deo.

Video:


SprintR po­nú­ka:

  • ov­lá­da­nie chô­dze, be­hu i ská­ka­nia bez pou­ži­tia rúk
  • bez­drô­to­vé a pre­nos­né za­ria­de­nie pris­pô­so­be­né hra­niu na sto­lič­ke, z gau­ča i v sto­ji
  • zní­že­nie ri­zi­ka ne­voľ­nos­ti z pou­ží­va­nia VR head­se­tu
  • spät­nú väz­bu pros­tred­níc­tvom vib­ro­va­nia
  • po­hodl­né hra­nie bez be­ha­nia po mies­tnos­ti ale­bo na bež­ec­kom pá­se
  • Pl­né ru­ky prá­ce? Kúp­te si SprintR a hraj­te sa no­ha­mi

Ok­rem bez­drô­to­vej má byť v po­nu­ke aj ver­zia USB. Exis chce SprintR dos­tať na trh v pr­vom štvrťro­ku 2016, te­da v rov­na­kom ča­se, ako sa má za­čať pre­dá­vať fi­nál­na ver­zia Ocu­lus Rift.

Zdroj: Sec­tor

Galéria k článku:


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter