Video: Microsoft uviedol Windows 10 na slovenský trh

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft vče­ra v bra­tis­lav­skom OC Avion uvied­la na trh no­vú ver­ziu Win­dows 10. O no­vin­kách sme pri­nies­li už množ­stvo člán­kov, tak­že len zhr­nie­me tie kľú­čo­vé ino­vá­cie:

  • Cor­ta­na, osob­ná vir­tuál­na asis­ten­tka
  • No­vý inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Mic­ro­soft Ed­ge
  • In­teg­ro­va­ná ap­li­ká­cia Xbox
  • Con­ti­nuum op­ti­ma­li­zu­je ap­li­ká­cie, prog­ra­my a pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die pri strie­da­ní do­ty­ko­vé­ho a des­kto­po­vé­ho re­ži­mu
  • Vsta­va­né ap­li­ká­cie ako Fot­ky; Ma­py, no­vá hu­dob­ná ap­li­ká­cia Mic­ro­sof­tu Groo­ve;
  • Ap­li­ká­cia Mic­ro­soft Pho­ne Com­pa­nion umož­ňu­je iP­ho­nom a te­le­fó­nom s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid ale­bo Win­dows ply­nu­le spo­lup­ra­co­vať so za­ria­de­nia­mi s Win­dows 10.

Pri príl­eži­tos­ti uve­de­nia Win­dows 10 sme o roz­ho­vor po­žia­da­li Pet­ra Kmoš­ka, pro­duk­to­vé­ho ma­na­žé­ra pre Win­dows v Mic­ro­soft Slo­ven­sko.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter