Vo Windows 10 sa nebude synchronizovať ponuka Štart ani zoznam aplikácií

Jed­na z dis­ku­to­va­ných čŕt Win­dows 8/8.1 bo­la schop­nosť syn­chro­ni­zo­vať roz­lo­že­nie úvod­nej ob­ra­zov­ky me­dzi za­ria­de­nia­mi, kto­ré pou­ží­va­jú rov­na­ký účet Mic­ro­sof­tu. Ok­rem to­ho sa ap­li­ká­cia in­šta­lo­va­ná z ob­cho­du Win­dows na jed­nom za­ria­de­ní zob­ra­zi­la aj na ďal­šom za­ria­de­ní pou­ží­va­jú­com rov­na­ký účet Mic­ro­sof­tu v zoz­na­me ap­li­ká­cií. Tu sa ob­ja­vil od­kaz na jej stiah­nu­tie a in­šta­lá­ciu, moh­li ste si ju nain­šta­lo­vať te­da jed­ným klik­nu­tím.

Niek­to­rým pou­ží­va­te­ľom sa tá­to vlas­tnosť pá­či­la, iným nie. Vo Win­dows 10 sa Mic­ro­soft na­po­kon roz­ho­dol obe tie­to mož­nos­ti zru­šiť, do­kon­ca sa ne­dá ta­ké­to sprá­va­nie nas­ta­viť ani v kon­fi­gu­rá­cii syn­chro­ni­zá­cie. Mož­no niek­to­rým pou­ží­va­te­ľom tie­to od­ka­zy pre­ká­ža­li, ale zrej­me by bo­lo sta­či­lo vy­pnúť ich v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní, no mož­nosť syn­chro­ni­zá­cie po­ne­chať aj v no­vom ope­rač­nom sys­té­me.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter