Microsoft vydal Windows 10. Môžete si stiahnuť ISO

Mic­ro­soft už uvie­dol na trh svoj no­vý ope­rač­ný sys­tém, no nie kaž­dý, kto sa re­gis­tro­val na up­gra­de, ho dos­ta­ne dnes. Win­dows 10 kom­bi­nu­je „naj­lep­šie pr­vky" Win­dows 7 a Win­dows 8.

Pr­ví, kto­rí bez­plat­nú ak­tua­li­zá­ciu dos­ta­nú, bu­dú čle­no­via prog­ra­mu Win­dows In­si­der. Os­tat­ní pou­ží­va­te­lia, kto­rí sa na ak­tua­li­zá­ciu za­re­gis­tro­va­li, mu­sia klik­núť na iko­nu Win­dows na pra­vej stra­ne svoj­ho hlav­né­ho pa­ne­la a poč­kať, kým sa im up­gra­de do­ru­čí cez Win­dows Up­da­te. Mic­ro­soft naj­prv skon­tro­lu­je, či je po­čí­tač kom­pa­ti­bil­ný, a po­tom sa auto­ma­tic­ky za­čne sťa­ho­vať Win­dows 10. Pou­ží­va­teľ bu­de in­for­mo­va­ný, keď bu­de mať ope­rač­ný sys­tém stiah­nu­tý na svo­jom po­čí­ta­či a prip­ra­ve­ný na in­šta­lá­ciu.

A pre tých, kto­rí nech­cú ča­kať, spo­loč­nosť sprís­tup­ni­la špe­ciál­ny nás­troj na okam­ži­tú in­šta­lá­ciu. Up­gra­do­vať bu­de mož­né buď pria­mo, ale­bo vy­tvo­re­ním vlas­tné­ho in­šta­lač­né­ho mé­dia buď po­mo­cou flash dis­ku USB, ale­bo DVD. Po­ža­do­va­ná je ka­pa­ci­ta 4 GB. Od­po­rú­ča sa pou­ží­vať prázd­ny kľúč USB ale­bo práz­dne DVD, pre­to­že aký­koľ­vek ob­sah na nich bu­de vy­ma­za­ný. V sprie­vod­co­vi sa bu­de dať zvo­liť ja­zyk, edí­cia (Ho­me, Ho­me N, Pro, Pro N) a ar­chi­tek­tú­ra (x86, x64, prí­pad­ne obe).

Pri čis­tej in­šta­lá­cii bu­de pot­reb­ný li­cenč­ný kľúč, no ten Mic­ro­soft za­tiaľ ne­po­nú­ka (ne­mož­no pou­žiť kľúč z Win­dows 7 a 8). Pre pred­pla­ti­te­ľov MSDN je však Win­dows 10 k dis­po­zí­cii už aj s kľú­čom.

Zdroj: mic­ro­soft.com
te­leg­raph.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter