Bude Windows 10 zadarmo aj po roku?

Je ve­rej­ne zná­my fakt, že pr­vý rok po uve­de­ní na trh bu­de up­gra­de star­ších sys­té­mov na Win­dows 10 za­dar­mo. Po­nú­ka sa však otáz­ka: A čo bu­de po ro­ku, ak bu­de pot­reb­ná rein­šta­lá­cia?

Po tom, ako v pr­vom ro­ku, t. j. od 29. 7. 2015 do 29. 7. 2016, zís­ka­te bez­plat­ný up­gra­de na Win­dows 10 a vy­ko­ná­te je­ho on-li­ne ak­ti­vá­ciu, ne­bu­de­te mu­sieť ani v bu­dúc­nos­ti ten­to OS za­kú­piť a ne­bu­de­te sa mu­sieť ani vrá­tiť k je­ho star­šej ver­zii. Va­ša li­cen­cia sa via­že na kon­krét­ne za­ria­de­nie, z kto­ré­ho bo­la in­šta­lá­cia a ak­ti­vá­cia vy­ko­na­ná. V prí­pa­de pot­re­by bu­de­te mať prá­vo stiah­nuť z inter­ne­tu a vy­tvo­riť in­šta­lač­né mé­dium (DVD ale­bo kľúč USB), z kto­ré­ho sys­tém prein­šta­lu­je­te. Po­kiaľ úkon vy­ko­ná­te z PC, z kto­ré­ho ste li­cen­ciu v pr­vom ro­ku dos­ta­li aj ak­ti­vo­va­li, a na­boo­tu­je­te z in­šta­lač­né­ho mé­dia, bu­de­te mať mož­nosť pres­ko­čiť za­da­nie pro­duk­to­vé­ho čís­la.

Prav­de­po­dob­ne vám te­raz na­pad­ne otáz­ka: Čo ak sa zme­ní kon­fi­gu­rá­cia môj­ho PC? Žiaľ, v tom­to prí­pa­de Mic­ro­soft po­li­ti­ku ne­me­ní a pla­tí to, čo pri pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách sys­té­mu. Kon­krét­ne PC sa iden­ti­fi­ku­je aj po­mo­cou je­ho kon­fi­gu­rá­cie. Ak dôj­de k zme­ne har­dvé­ru, kto­rá za­me­dzí auto­ma­tic­kú on-li­ne ak­ti­vá­ciu va­šej kó­pie Win­dows 10, bu­de­te mu­sieť sys­tém na rein­šta­lo­va­nie za­kú­piť.

Ak vás za­ují­ma, kto­rá ver­zia Win­dows 10 je po­nú­ka­ná tým­to spô­so­bom za­dar­mo, ide o ver­zie Win­dows 10 Ho­me, Win­dows 10 Mo­bi­le a Win­dows 10 Pro. Kto­rá ver­zia bu­de tá va­ša, sa roz­hod­ne pod­ľa to­ho, akú ver­ziu Win­dows prá­ve vlas­tní­te, a to tak­to:

Up­gra­de na Win­dows 10 Ho­me:

Win­dows 7 Star­ter, Ho­me Ba­sic, Ho­me Pre­mium, Win­dows 8.1, Win­dows 8.1 with Bing

Up­gra­de na Windows 10 Mo­bi­le (dos­tup­nosť up­gra­du mô­že zá­vi­sieť od har­dvé­ru, vý­rob­cu a mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra):

Win­dows Pho­ne 8.1

Up­gra­de na Win­dows 10 Pro:

Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal, Ul­ti­ma­te, Win­dows 8.1 Pro, Pro Stu­dent, Pro WMC

Up­gra­de za­dar­mo sa nev­zťa­hu­je na tie­to ver­zie:

Win­dows 7 En­terpri­se, Win­dows 8, Win­dows 8.1 En­terpri­se a Win­dows RT/RT 8.1


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter