Vytvorte si vlastný holografický 3D projektor. Stačí vám na to obal z CD a smartfón

Pat­rí­te aj vy k tým, kto­rých fas­ci­nu­jú ho­log­ra­my na­vo­dzu­jú­ce efekt reál­nych ob­jek­tov na mies­tach, kde sa v sku­toč­nos­ti vô­bec ne­na­chá­dza­jú? Skús­te si vy­tvo­riť vlast­ný ho­log­ra­fic­ký 3D pro­jek­tor v po­hod­lí váš­ho do­mo­va. Je to jed­no­duch­šie, ako by sa moh­lo zdať. Vy­sta­čí­te si s oba­lom od CD a bež­ným smar­tfó­nom.

hologram_pyramida.jpg

V po­lo­vi­ci 19. sto­ro­čia pred­sta­vil sve­tu mo­del vy­uží­va­jú­ci tak­zva­ný Pep­per’s Ghost efekt is­tý brit­ský ve­dec John Hen­ry Pep­per. Na rov­na­kom prin­cí­pe bu­de fun­go­vať aj náš pro­jek­tor, len na­mies­to sús­ta­vy zr­ka­diel pou­ži­je­me smar­tfó­ny.

pyramida_navod.jpg

Zá­kla­dom pro­jek­to­ra sa sta­ne mo­del v tva­re štvor­sten­nej py­ra­mí­dy, keď­že pos­ky­tu­je prak­tic­ky naj­lep­ší 360° efekt. Naj­vhod­nej­ší ma­te­riál na je­ho zos­tro­je­nie bu­de oby­čaj­ný prie­hľad­ný plast, v akom nap­rík­lad us­klad­ňu­je­te CD ale­bo DVD. Šab­ló­nu na vy­strih­nu­tie py­ra­mí­dy si stiah­ne­te tu. Pri pou­ži­tí tab­le­tu si mô­že­te uro­biť aj väč­ší roz­mer šab­ló­ny pri za­cho­va­ní po­me­ru strán. Sta­čí, ak si roz­me­ry vy­ná­so­bí­te dvo­ma.

pyramida_navod1.jpg

Váš po­do­mác­ky skonštruo­va­ný 3D pro­jek­tor vás od­me­ní do­ko­na­lým ho­log­ra­mom, kto­rý je vi­di­teľ­ný aj za den­né­ho svet­la. Ot­vor­te si YouTu­be, za­daj­te do vy­hľa­dá­va­ča "ho­log­rap­hic tech­no­lo­gy", vy­ber­te si vi­deo s út­va­rom, kto­rý sa vám pá­či, na dis­plej smar­tfó­nu či tab­le­tu umies­tni­te ob­rá­te­nú plas­to­vú py­ra­mí­du - pres­ne me­dzi šty­ri zr­kad­lo­vo ob­rá­te­né vi­deá - a už sa len ne­chaj­te uná­šať krá­sou pro­jek­cie.

Video:


Video:


Zdroj: li­li­pu­ting.com, fyz­sem.fjfi.cvut.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter