Prečo sa na novom MacBooku neoplatí používať Google Chrome?

Ak po­va­žu­je­te Goog­le Chro­me za naj­lep­ší webo­vý pre­hlia­dač a App­le Mac­Book za naj­lep­ší po­čí­tač, mô­že­te sa ocit­núť v zlo­ži­tej si­tuá­cii. Ak to­tiž chce­te zlep­šiť vý­drž ba­té­rie na no­vom ultra­ten­kom Mac­Boo­ku, mu­sí­te pres­tať pou­ží­vať Chro­me, kto­rý je tu veľ­kým žrú­tom nie­len RAM, ale aj ba­té­rie.

To, že Chro­me má vy­so­ké ná­ro­ky na spot­re­bu ener­gie, je zná­me už dlh­šie, no benchmar­ky uka­zu­jú, že pre­ja­vu­je veľ­ký hlad po sys­té­mo­vých pros­tried­koch aj pri zdan­li­vo zá­klad­ných úlo­hách.

Re­dak­tor server­a The Ver­ge uro­bil ma­lý po­kus - pou­žil Mac­Book na pre­hlia­da­nie sé­rie webo­vých strá­nok pri 65 % ja­se dis­ple­ja, až kým sa ba­té­ria úpl­ne vy­bi­la. Pri Sa­fa­ri to tr­va­lo 13 ho­dín a 18 mi­nút, no pri Chro­me pri­šiel ko­niec už po 9 ho­di­nách a 45 mi­nú­tach. Pou­ží­va­te­lia Chro­mu te­da bu­dú mu­sieť na­bí­jať ove­ľa skôr ako pou­ží­va­te­lia Sa­fa­ri.

Pou­ží­va­nie Chro­mu však nes­kra­cu­je len vý­drž ba­té­rie, ale ube­rá aj na rých­los­ti a kva­li­te pre­hlia­da­nia. Člo­vek by si mys­lel, že YouTu­be je mies­to, kde by mal Goog­le za­bo­do­vať. Len­že om­yl... No­vé 4K 60 fps vi­deá sú na Mac­Boo­ku preh­rá­va­teľ­né za pou­ži­tia Sa­fa­ri, nie Chro­mu.

Sa­moz­rej­me, na tej­to ne­sú­ro­dos­ti ne­sú časť vi­ny App­le aj Goog­le. Je jas­né, že App­le má emi­nent­ný zá­ujem na pod­po­re Sa­fa­ri a sna­ží sa do­siah­nuť dob­rú pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť na svo­jej plat­for­me. Pre­to bu­de kaž­dá no­vá ver­zia OS X op­ti­ma­li­zo­va­ná pre Sa­fa­ri. Ale tri a pol ho­di­ny je už pri­veľ­ký roz­diel. Tu sa už vy­ná­ra otáz­ka, či App­le ne­ja­kým spô­so­bom ne­za­ria­dil vo svo­jom OS, aby sa pri pou­ží­va­ní kon­ku­ren­čné­ho pre­hlia­da­ča Mac­Book vy­bí­jal rých­lej­šie.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter