ZTE má smartfóny s tromi biometrickými snímačmi a kruhové smart hodinky

Čín­ska spo­loč­nosť ZTE v tých­to dňoch pred­sta­vi­la tri no­vé pro­duk­ty ur­če­né na čín­sky trh - dva smar­tfó­ny a in­te­li­gen­tné ho­din­ky.

Do naj­vyš­šej ka­te­gó­rie z tej­to tro­ji­ce pat­rí te­le­fón ZTE Axon Lux. Má 5,5-pal­co­vý Quad HD dis­plej , chrá­ne­ný anti­bak­te­riál­nym sklom Go­ril­la Glass. Po­há­ňa ho či­po­vá súp­ra­va Snap­dra­gon 810 s ôs­mi­mi jad­ra­mi Cor­tex-A57 a A53 a so 4 GB RAM. K dis­po­zí­cii bu­de kon­fi­gu­rá­cia s 32 a 128 GB úlo­žis­kom, kto­ré sa dá v oboch prí­pa­doch eš­te roz­ší­riť kar­tou mic­roSD. Za­dný duál­ny fo­toa­pa­rát má 13 Mpx a 2 Mpx sní­ma­če, pred­ný fo­toa­pa­rát je 8-me­ga­pixelo­vý. Ka­pa­ci­ta ba­té­rie je 3000 mAh.

Ope­rač­ný sys­tém je An­droid Lolli­pop s nad­stav­bou Mi­Fa­vor 3.2 UI. Smar­tfón, kto­ré­ho za­dný kryt má povr­cho­vú úp­ra­vu z imi­tá­cie ko­že, dis­po­nu­je tro­mi typ­mi bio­met­ric­ké­ho za­bez­pe­če­nia - sní­ma­čom od­tlač­kov pr­stov, roz­poz­ná­va­ním hla­su a oč­ným ske­ne­rom. Pod­po­ro­va­né sú dve SIM kar­ty a aj bez­peč­né plat­by NFC.

ZTE Axon Lux sa bu­de pre­dá­vať iba v Čí­ne, je­ho ce­na je v pre­poč­te asi 625 do­lá­rov.

zte_axon_lux.jpg

Dru­hý smar­tfón ZTE Axon je z niž­šej ka­te­gó­rie, pri­chá­dza ta­kis­to s 5,5-pal­co­vým dis­ple­jom, no iba s roz­lí­še­ním 1080p. Za­cho­vá­va si však anti­bak­te­riál­ne sklo Go­ril­la Glass a čip Snap­dra­gon 810, ale má „len" 3 GB RAM a 32 GB vnú­tor­nej pa­mä­te, kto­rá je však roz­ší­ri­teľ­ná. A ba­té­ria má ta­kis­to 3000 mAh. Rov­na­ké sú aj pa­ra­met­re fo­toa­pa­rá­tov a tri ty­py bio­met­ric­ké­ho za­bez­pe­če­nia.

ZTE Axon sto­jí 435 do­lá­rov a pre­dá­vať sa bu­de v USA, Ka­na­de a Čí­ne.

Smart ho­din­ky ZTE Axon Watch ma­jú 1,4-pal­co­vý kru­ho­vý dis­plej so za­fí­ro­vým sklom a cer­ti­fi­ká­ciou IP67. Me­dzi kľú­čo­vé špe­ci­fi­ká­cie pat­rí 4 GB úlo­žis­ko, 512 MB RAM, Blue­tooth 4.1, sen­zor sr­dco­vé­ho te­pu a GPS, mik­ro­fón i rep­ro­duk­tor a 300 mAh ba­té­ria. Ope­rač­ný sys­tém však ne­bu­de An­droid Wear, ale čín­sky Ten­cent OS. Ho­din­ky sa bu­dú pre­dá­vať len na čín­skom tr­hu.

zte_axon_watch.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter