Microsoft o päť rokov pochová Windows 7

O päť ro­kov pos­tih­ne ope­rač­ný sys­tém Win­dows 7 rov­na­ký osud, aké­ho sa do­žil mi­nu­lý rok v ap­rí­li Win­dows XP. Mic­ro­soft preň de­fi­ni­tív­ne ukon­čí pod­po­ru. S tým­to pro­ce­som za­čal ame­ric­ký sof­tvé­ro­vý gi­gant už ten­to rok.

Pres­ne 13. ja­nuá­ra bo­la zru­še­ná tak­zva­ná mainstrea­mo­vá pod­po­ra, kto­rá pred­sta­vo­va­la aký­si zá­ruč­ný servis. V rám­ci ne­ho pos­ky­to­val Mic­ro­soft bez­plat­nú pod­po­ru pou­ží­va­te­ľom Win­dows 7 a zá­ro­veň pri­jí­mal návr­hy na zlep­še­nie di­zaj­nu a sys­té­mo­vých fun­kcií.

Mo­men­tál­ne však za­ča­la pre Win­dows 7 pla­tiť roz­ší­re­ná pod­po­ra, za­hŕňa­jú­ca všet­ky ak­tua­li­zá­cie a zlep­še­nia sys­té­mu.

Na roz­diel od tej mainstrea­mo­vej ne­bu­dú k dis­po­zí­cii nap­rík­lad okam­ži­té op­ra­vy, kto­ré sa ne­tý­ka­jú za­bez­pe­če­nia. Roz­ší­re­ná pod­po­ra bu­de dos­tup­ná až do ja­nuá­ra 2020. Po tom­to dá­tu­me Mic­ro­soft natr­va­lo ukon­čí akú­koľ­vek pod­po­ru ope­rač­né­ho sys­té­mu. I keď bu­de Win­dows 7 fun­go­vať aj na­ďa­lej, ne­bu­dú k ne­mu vy­chá­dzať žiad­ne ak­tua­li­zá­cie či op­ra­vy.

Trhli­ny v bez­peč­nos­ti sys­té­mu tak bu­dú môcť jed­no­du­cho zneu­žiť hac­ke­ri, pre­to naj­vhod­nej­ším rie­še­ním pre je­ho pou­ží­va­te­ľov bu­de pre­chod na nov­ší, prí­pad­ne iný ope­rač­ný sys­tém.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter