iOS dorovnal historicky po prvýkrát predaje PC s Windows

Po­čas toh­to ro­ka sa spo­loč­nos­ti App­le so svo­ji­mi za­ria­de­nia­mi s iOS po­da­ri­lo vô­bec po pr­výk­rát do­rov­nať pre­da­je Win­dows PC. iP­ho­nov a iPa­dov sa do­ved­na pre­da­lo 57,9 mi­lió­na ku­sov, vďa­ka čo­mu moh­li do­rov­nať pre­da­je Win­dows PC, kto­ré neus­tá­le kle­sa­jú. V pos­led­ných ro­koch tá­to plat­for­ma za­sta­rá­va a pou­ží­va­te­lia buď pre­chá­dza­jú na tab­le­ty, ale­bo jed­no­du­cho kú­pia Mac, aj keď to je len nao­zaj ma­lé per­cen­to.

Skrát­ka, Win­dows PC sa už ne­pou­ží­va tak ako pred pár rok­mi, le­bo sú k dis­po­zí­cii úpl­ne iné za­ria­de­nia, kto­ré umož­nia niek­daj­šiu prá­cu z po­čí­ta­ča. Na nas­le­du­jú­com gra­fe vi­dí­te, ako pos­tup­ne pre­da­je Win­dows kle­sa­jú a iOS, nao­pak, ras­tú, vďa­ka čo­mu sa obe kriv­ky do­rov­na­li.

Len do­dá­me, že kon­ku­renč­ný An­droid do­ká­zal do­beh­núť Win­dows PC eš­te v ro­ku 2012, čím si v tom­to sme­re vy­bu­do­val viac-me­nej pr­ven­stvo, no ne­tý­ka­lo sa to jed­né­ho smar­tfó­nu tak ako v prí­pa­de iOS, kto­rý náj­de­te je­di­ne na iP­ho­ne (a eš­te na iPa­de).

graf.png

Graf Win­dows vs. iOS


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter