Sedem dôvodov, prečo zatiaľ neupgradovať na Windows 10 a radšej počkať

Mic­ro­soft už bu­dú­ci týž­deň vy­dá no­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10. Aj keď na pr­vý poh­ľad no­vý OS vy­ze­rá za­ují­ma­vo, poď­te sa po­zrieť na se­dem dô­vo­dov, pre kto­ré by ste ma­li s up­gra­dom rad­šej eš­te poč­kať.

1. Váš po­čí­tač nie je dos­ta­toč­ne vý­kon­ný

Win­dows 10 bez­prob­lé­mo­vo po­be­ží na po­čí­ta­či či tab­le­te s 1 GHz pro­ce­so­rom, 1 GB pa­mä­te RAM a gra­fic­kou kar­tou pod­po­ru­jú­ca as­poň Di­rectX 9. Na­vy­še pot­re­bu­je­te naj­me­nej 16 GB mies­ta na dis­ku. Ak váš po­čí­tač tie­to mi­ni­mál­ne po­žia­dav­ky nespĺňa, no­vý OS od Mic­ro­sof­tu na ňom ne­roz­beh­ne­te.

2. Na up­gra­de má­te čas

Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a Win­dows 8 mô­žu na Win­dows 10 bez­plat­ne up­gra­do­vať až do 29. jú­la 2016. Ne­kaz­te si pek­né let­né dni a pre­chod na no­vý OS ne­chaj­te ho­ci na zi­mu.

3. Pou­ží­va­te Win­dows 7

Win­dows 10 sa bu­de pá­čiť pou­ží­va­te­ľom Win­dows 8, pre­to­že sa vra­cia „k svo­jim ko­re­ňom". Dvo­ma naj­lep­ší­mi zlep­še­nia­mi Win­dows 10 op­ro­ti Win­dows 8 sú Štart me­nu a mož­nosť úpl­ne ig­no­ro­vať do­ty­ko­vé roz­hra­nie OS. Tie­to fun­kcie však má aj Win­dows 7, tak­že ak ste s ním spo­koj­ní, mož­no up­gra­de na Win­dows 10 za­tiaľ od­lo­ží­te.

4. Bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie pre Win­dows Vista/7/8 bu­dú vy­dá­va­né eš­te nie­koľ­ko ro­kov

Ak pou­ží­va­te Win­dows Vista/7/8, ne­mu­sí­te sa báť, že by Mic­ro­soft pre tie­to ope­rač­né sys­té­my po vy­da­ní Win­dows 10 pres­tal sprís­tup­ňo­vať bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie. Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 mô­žu bez­peč­nos­tné pat­che sťa­ho­vať do ja­nuá­ra 2020, za­tiaľ čo pou­ží­va­te­lia Win­dows 8 až do ja­nuá­ra 2023. A aj pri Win­dows Vista má­te čas až do ro­ku 2017.

5. Má­te sta­ré prís­lu­šen­stvo

Achillo­vou pä­tou väč­ši­ny no­vých ope­rač­ných sys­té­mov sú prob­lé­my so sta­rým prís­lu­šen­stvom ty­pu tla­čiar­ní či ske­ne­rov. Mic­ro­soft ne­má ka­pa­ci­tu, aby za­bez­pe­čil bez­prob­lé­mo­vé fun­go­va­nie všet­kých dri­ve­rov, v dôs­led­ku čo­ho niek­to­ré vy­ba­ve­nie ne­mu­sí pri no­vom OS as­poň spo­čiat­ku správ­ne fun­go­vať.

6. Nech­ce­te sa vzdať Win­dows Me­dia Cen­ter

Áno, nao­zaj exis­tu­jú ľu­dia, kto­rí si ob­ľú­bi­li Win­dows Me­dia Cen­ter (WMC). Tá­to ap­li­ká­cia vy­da­ná v ro­ku 2002 umož­ňu­je preh­rá­vať vi­deo, hud­bu a ďal­šie mul­ti­mé­diá. Mic­ro­soft sa sna­ží Win­dows Me­dia Cen­ter zba­viť už nie­koľ­ko ro­kov, pre­to­že je WMC pre­ko­na­né služ­ba­mi ako Net­flix, Ama­zon Pri­me či Hu­lu. Aj tak sa však náj­du ľu­dia, kto­rí tú­to ap­li­ká­ciu mi­lu­jú. Ak do tej­to sku­pi­ny pat­rí­te aj vy, má­me pre vás zlú sprá­vu - Win­dows Me­dia Cen­ter na Win­dows 10 ne­po­be­ží.

7. Vy­hni­te sa pô­rod­ným bo­les­tiam

Mic­ro­soft ve­rej­ne tes­to­val svoj no­vý ope­rač­ný sys­tém viac ako pol ro­ka, aj tak však Win­dows 10 pri svo­jom vy­da­ní ne­bu­de úpl­ne bez chy­by. Prob­lé­my sa uká­žu až vte­dy, keď za­čnú pou­ží­va­te­lia no­vý OS pou­ží­vať na rôz­nych kon­fi­gu­rá­ciách po­čí­ta­čov a bu­dú sa na nich sna­žiť spus­tiť vše­mož­ný sof­tvér. No ak ne­ja­ký čas poč­ká­te, mô­že­te up­gra­do­vať až na ta­kú ver­ziu Win­dows 10, kto­rá ne­bu­de tý­mi­to „pô­rod­ný­mi bo­les­ťa­mi" tr­pieť.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter