Magnetický nabíjací adaptér Znaps elegantne vyrieši vaše problémy pri nabíjaní

Fir­ma Znaps pred­sta­vi­la na Kic­kstar­te­ri vý­bor­ný spô­sob na­bí­ja­nia te­le­fó­nu. Jej adap­tér pre­me­ní na­bí­ja­cí port te­le­fó­nu na mag­ne­tic­kú na­bí­jač­ku. Je to po­dob­né ako na­pá­ja­cí ko­nek­tor Mag­Sa­fe na za­ria­de­niach App­lu, kto­rý umož­ní ľah­ko pri­po­jiť a od­po­jiť na­pá­ja­cí ko­nek­tor, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, ak niek­to za­kop­ne o na­pá­ja­cí ká­bel, uvoľ­ní sa a za­brá­ni tak str­hnu­tiu na­bí­ja­né­ho za­ria­de­nia a je­ho poš­ko­de­niu pri pá­de. Mag­Sa­fe je k dis­po­zí­cii na Mac­Boo­koch, ale iP­ho­ny ho ne­ma­jú.

Pre­to Znaps te­raz pri­chá­dza s ma­lým mag­ne­tic­kým adap­té­rom, kto­rý je dvoj­stup­ňo­vý. Jed­nu časť vlo­ží­te do ko­nek­to­ra Lig­htning na za­ria­de­ní s iOS ale­bo do por­tu mic­roUSB na an­droi­do­vom za­ria­de­ní a dru­hú do na­bí­ja­cie­ho káb­la. Ak tie­to čas­ti prib­lí­ži­te, vďa­ka mag­ne­tu sa auto­ma­tic­ky spo­ja. Na­vy­še adap­tér je obojstran­ný.

znaps.gif

A od­po­je­nie je ta­kis­to jed­no­du­ché, ak nap­rík­lad ucho­pí­te svoj smar­tfón po­čas na­bí­ja­nia.

znaps2.gif

Ne­chý­ba ani in­di­ká­tor sta­vu, aký mô­že­te náj­sť aj na na­bí­ja­com ko­nek­to­re Mag­Sa­fe na Mac­Boo­ku.

Za­ria­de­nie sa na Kic­kstar­te­ri stret­lo s veľ­kým zá­uj­mom. Kam­paň je sot­va v štvr­ti­ne (potr­vá do 14. augus­ta) a už bo­la cie­ľo­vá su­ma 120 000 ka­nad­ských do­lá­rov nie­koľ­ko­ná­sob­ne prek­ro­če­ná, vy­zbie­ra­ná su­ma už pre­siah­la 950 000 CAD. Pris­pie­va­te­lia mô­žu adap­tér Znaps zís­kať za 11 ka­nad­ských do­lá­rov, čo je v pre­poč­te asi 9 USD. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v no­vem­bri.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter