Tyč na selfie oslavuje 90-ku. Slávy sa však dočkala až dnes

Sel­fie sticks ale­bo ty­če na sel­fie sa pred dvad­sia­ti­mi rok­mi ob­ja­vi­li v pub­li­ká­cii o 101 bi­zar­ných ja­pon­ských vy­ná­le­zoch s otáz­nym vy­uži­tím. Na roz­diel od iných po­lo­žiek v reb­ríč­ku tie­to sa v pre­pad­lis­ku de­jín nes­tra­ti­li a po­ma­ly, ale is­to sa dra­li z ok­ra­ja až na vr­chol spot­re­bi­teľ­ské­ho zá­uj­mu. Dnes sú jed­ným z naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších do­vo­len­ko­vých ar­tik­lov a všim­li si ich aj Slo­vá­ci. Ob­ľu­ba sel­fie ty­čí ras­tie rá­do­vo až v de­siat­kach per­cent a ce­ny sa po­hy­bu­jú v hla­di­ne už od 7 do 70 eur, čo z nich ro­bí pro­dukt dos­tup­ný pre kaž­dý roz­po­čet.

Ho­ci cy­ni­ci tvr­dia, že ty­če na sel­fie sú ideál­na po­môc­ka pre nar­cis­tic­kých nad­šen­cov, kto­rí neo­do­la­jú pri­pí­nať vždy no­vé a no­vé auto­portré­ty na svo­je vir­tuál­ne nás­ten­ky, ich vy­uži­tie je ove­ľa šir­šie.

Sklad­ný a prak­tic­ký dopl­nok na fo­toa­pa­rát, tab­let či smar­tfón umož­ňu­je zbie­rať fot­ky do ro­din­ných al­bu­mov z dob­rod­ruž­ných vý­le­tov po ce­lom sve­te bez pot­re­by os­lo­vo­vať cu­dzích ľu­dí, aby vás od­fo­ti­li. Za­ují­ma­vé pri­tom je, že nej­de o žiad­nu no­vin­ku. Pr­vá te­les­ko­pic­ká tyč, kto­rú bo­lo mož­né upev­niť na kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát, bo­la pa­ten­to­va­ná eš­te v ro­ku 1983. Niek­to­ré zdro­je uvá­dza­jú eš­te bo­hat­šiu his­tó­riu - tú naz­na­ču­je ob­jav čier­no­bie­lej fo­tog­ra­fie z ro­ku 1925, na kto­rej pó­zu­je za­ľú­be­ný brit­ský pá­rik. V zá­be­re je vi­di­teľ­ná tyč, ucho­pe­ná mu­žo­vou ru­kou v rov­na­kom uh­le, ako dnes dr­žia tu­ris­ti svo­je ty­če na sel­fies.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter