Microsoft Surface Pro 4 sa údajne objaví v októbri s novými čipmi Skylake

Hyb­rid tab­le­tu a no­te­boo­ku od Mic­ro­sof­tu, zná­my aj ako Sur­fa­ce Pro, je mo­men­tál­ne dos­tup­ný v troch ge­ne­rá­ciách. Ob­ja­vi­lo sa nie­koľ­ko hypo­téz, že je­ho naj­nov­šia ge­ne­rá­cia bu­de pou­ží­vať slab­ší čip Co­re, prí­pad­ne vý­kon­nej­ší Broadwell. Mo­men­tál­ne však neo­fi­ciál­ne in­for­má­cie ho­vo­ria o tom, že spo­loč­nosť má prip­ra­ve­ný úpl­ne no­vý čip.

Zis­ti­lo sa to­tiž, že Mic­ro­soft ob­jed­nal veľ­ké množ­stvo dis­kov SSD od fir­my Sam­sung s ka­pa­ci­tou 256 GB. Uve­de­nie no­vej ge­ne­rá­cie Sur­fa­ce Pro 4 je nap­lá­no­va­né na ok­tó­ber toh­to ro­ka a je­ho sú­čas­ťou bu­de - ako inak - Win­dows 10.

No­vá ge­ne­rá­cia za­ria­de­nia by sa ma­la vy­zna­čo­vať po­dob­nou konštruk­ciou a roz­mer­mi, ako má pred­chá­dza­jú­ca ver­zia Sur­fa­ce Pro 3, no vý­poč­to­vý vý­kon by mal za­is­ťo­vať 14 nm čip od In­te­lu s ar­chi­tek­tú­rou Sky­la­ke. Ten by sa mal ok­rem iné­ho pod­pí­sať aj pod dlh­šiu vý­drž ba­té­rie.

Za­tiaľ však tie­to či­py ne­bo­li ofi­ciál­ne uve­de­né na trh.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter